Ankan Là Gì ? Công Thức Ankan, Công Thức Ankan, Hóa Học Phổ Thông


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=SmHUWsHnlU0[/embed]

Tính số đồng phân hiđrocacbon Tính số đồng phân hiđrocacbon 1 Phản ứng thế. Cộng H2: Liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ Dãy đồng đẳng benzen Ankan Ankan mạch nhánh

bài toán đốt cháy hiđrocacbon

Công thức chung của hiđrocacbon (HC):CxHy(x, y nguyên dương) hoặc

Bạn đang xem: Ankan Là Gì ? Công Thức Ankan, Công Thức Ankan, Hóa Học Phổ Thông

CnH2n+2 -2k với k là số liên kết π và số vòng trong hiđrocacbon.

Bạn đang xem: Công Thức Ankan

*

Công thức tính số + v: + v =

*

So sánh quá trình đốt cháy:

– Dựa vào số mol CO2 và H2O sau phản ứng ta xác định được loại hợp chất.

*

Các định luật bảo toàn được sử dụng phổ biến nhất là:

Bảo toàn khối lượng:

*

Lưu các yếu tố:

*
*

Đối với bài toán đốt cháy hỗn hợp 2 hiđrocacbon:

*

Chú ý: Khi trung bình cộng C là một số nguyên (bằng trung bình cộng của 2 nguyên tử C) thì số mol của 2 chất bằng nhau.

Bài toán dùng hỗn hợp sản phẩm để tiếp tục phản ứng:

+ Cho sản phẩm cháy đi qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối khan,... rồi cho qua bình 2 đựng các dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

mjar 1 gain = mH2O (hấp thụ nước)

m bình 2 tăng = mCO2(CO2 hấp thụ).

+ Cho toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng các dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

m bình tăng = mCO2 + mH20 (hấp thụ cả CO2 và nước).

+ Khối lượng dung dịch tăng: mdd tăng = mCO2 + mH20– kết tủa.

+ Thể tích dung dịch giảm: mdd giảm = mkết tủa– (mCO2+ mH20).

+ Lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch lại thu được kết tủa nữa:

PT:

*

Tính số đồng phân hiđrocacbon

đồng phân ankan

– Phương án chính: CnH2n+2(n 1)

- Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới có đồng phân mạch.

*

Công thức nhanh:

đồng phân anken

– Phương án chính: CnH2n(n ≥ 2).

– Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí liên kết đôi, đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C có liên kết đôi thì mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm thế (giống nhau hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ 2C có liên kết đôi sẽ để lại 2C và nhóm thế H.

*

Nếu đề bài yêu cầu tính số đồng phân thì cấu trúc sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu bắt buộc phải có đồng phân (kể cả đồng phân hình học) thì sẽ là 1+1+2=4 đồng phân.

đồng phân alkyne

– Phương án chính: CnH2n-2(n ≥ 2).

– Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân liên kết ba và không có đồng phân hình học.

- Mẹo nhanh để tính toán các đồng phân alkyne:

Xét 2C có liên kết ba, mỗi C sẽ liên kết với 1 nhóm thế (giống nhau hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Phép trừ 2C có liên kết ba sẽ để lại 2C và H là nhóm thế.

*

Ta có 2 đồng phân anken.

đồng phân benzen

– Phương án chính: CnH2n-6(n ≥ 6).

Công thức tính số đồng phân:

*

đồng phân rượu

– Công thức cấu tạo của ancol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH hoặc CnH2n+2O (n ≥ 1).

Ancol có đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm OH.

- Công thức tính số đồng phân:

*

Đồng phân ete:

– Công thức cấu tạo của ete no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

– Công thức tính số đồng phân cấu tạo: (2Đồng phân của phenol:

– Trị chung: CnH2n-6O (n 6)

Công thức nhanh:

*

Đồng phân anđehit

– Công thức cấu tạo của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Phân tử chứa một liên kết đôi trong nhóm chức CHO.

Công thức nhanh:

*

đồng phân ketone

– Thành phần hóa học của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Phân tử chứa một liên kết đôi ở nhóm chức CO.

- Công thức tính số đồng phân:

*

đồng phân axit

– Công thức cấu tạo của axit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Phân tử chứa một liên kết đôi ở nhóm chức COOH.

- Công thức tính số đồng phân:

*

phản ứng thế halogen

Đây là phản ứng đặc trưng của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

- Ankan + Halogen tỉ lệ 1:1 thu được dẫn xuất monohalogen.

– Yêu cầu của đề: xác định công thức ankan

*

Kết hợp với dữ kiện đã cho, tìm n.

– Sau khi xác định được CTPT, dựa vào số sản phẩm thế tìm CTCT của ankan. Khi phản ứng với halogen tạo ra sản phẩm duy nhất, ankan sẽ là ankan đối xứng.

Xem thêm: trò chơi con rắn có tốt không

Dẫn xuất, tri…halogen:

– Ankan + Halogen tỉ lệ 1:2, 1:3,…

– Yêu cầu của đề: xác định công thức của dẫn xuất halogen.

– Dữ kiện: bài toán sẽ cho %C, %H, hay %Halogen và CTPT của ankan.

-PT:

*

Xác định x.

phản ứng crackinh

- So sánh:

*

- Từ ankan đầu tiên sau phản ứng thu được bao nhiêu sản phẩm.

Khối lượng hỗn hợp trước và sau phản ứng không đổi:

*

– Bảo toàn nguyên tố C và H: Khi bài toán đốt cháy hỗn hợp sau phản ứng, ta quy về đốt cháy hỗn hợp trước phản ứng (một chất sẽ đơn giản hơn nhiều).

*

(Các công thức liên quan đến số mol có thể được thay thế bằng thể tích.)

Công thức hóa học lớp 11: Phản ứng cộng

– Phản ứng cộng làm đứt liên kết π. Liên kết π là liên kết yếu nên dễ bị bẻ gãy để tạo thành liên kết với các nguyên tử khác.

1. Thêm gia đình2:

– Các chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, ở nhiệt độ thích hợp.

- Biểu đồ:

*

Với k là số liên kết π trong phân tử, 1π cộng sẽ thành 1H2.

Tuỳ theo tốc độ và hiệu suất phản ứng mà hỗn hợp Y có thể dư hiđrocacbon không no, dư hiđro hoặc cả hai.

– Trong phản ứng cộng H2 số mol khí sau phản ứng luôn giảm (nY X) và

*

– Hỗn hợp X và Y chỉ thay đổi về chất còn H và C nên thay vì đốt cháy Y ta có thể đốt cháy X. Sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố làm bài toán sự cháy.

*
b) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Biểu đồ:

*

2. Cộng brom:

- So sánh:

*

Bài tập về phản ứng của ankin có liên kết ba đầu với dung dịch AgNO3/NH3

– Phản ứng chỉ xảy ra với ankin có hợp chất ba đầu (ank–1–in).

- PTTQ:

*

Đại Cương Hóa Hữu Cơ

Đặc điểm và phân loại:

- Định nghĩa:Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ngoài các hợp chất đơn giản như CO, CO2, muối cacbonat, hợp chất xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải có cacbon, thường là hiđro, thường là oxi và nitơ, sau đó là halogen, lưu huỳnh, photpho...

Liên kết hóa học chính là cộng hóa trị.

+ Dễ bay hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn hợp chất vô cơ.

+ Các phản ứng thường xảy ra chậm và không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

+ Số hợp chất hữu cơ có khoảng 10 triệu chất, so với chất vô cơ chỉ có khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn)

hydrocacbon không no (có cả liên kết đơn và liên kết đôi và ba)

hiđrocacbon thơm (có vòng benzen trong phân tử).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit - xeton

axit, este, v.v.

Thành phần nguyên tố và công thức phân tử:

+ Công thức chung (CTTQ): cho biết thành phần chất lượng của các nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho biết chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O.

+ Công thức đơn giản nhất (CTDTGN): biểu thị tỉ lệ số lượng các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ CH2O có nghĩa là trong phân tử tỉ lệ C:H:O = 1:2:1.

+ Công thức phân tử (CTPT): cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: Với CTPT là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta có C2H4O2.

Để xác định công thức phân tử, cần phải biết thành phần của nguyên tố và khối lượng mol của nó.

- Phân tích định tính và định lượng các nguyên tố:

*

Xác định khối lượng mol:

+ Dựa vào tỷ trọng với không khí hay với H2:

MA= 29.dA/KK hoặc MA= 2.dA/H2

+ Các chất khó bay hơi hoặc khó bay hơi: xác định bằng phương pháp đun sôi hoặc nguội.

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

- Công thức cấu tạo:

*

Lý thuyết về cấu trúc hóa học:

Trong phân tử hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một trật tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hóa học.

Sự thay đổi trật tự liên kết này sẽ tạo ra một chất mới.

+ Trong phân tử hữu cơ, cacbon có hóa trị 4. Nguyên tử cacbon kết hợp với nguyên tử của nguyên tố khác và kết hợp trực tiếp với nhau tạo thành các mạch cacbon khác nhau ( mạch thẳng, mạch nhánh hoặc mạch vòng).

Xem thêm: thanh long bạch hổ có tốt không

Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử của chúng (bản chất và số lượng nguyên tử) và cấu trúc hóa học của chúng (thứ tự liên kết của các nguyên tử).

Xem thêm: Tanganil 500Mg là gì? Tác Dụng, Giá Thuốc Tanganil 500Mg 5Ml

Đồng đẳng và đồng phân

- Ngang nhau:Các chất có tính chất hoá học giống nhau nhưng hơn kém nhau một hay nhiều nhóm -CH2.