#Axit Sunfuric Là Gì? Tính Chất Hóa Học Của H2 So4, Ví Dụ Và Bài Tập


Axit sunfuric loãng: tính chất hóa học, công thức, ứng dụng

Như các bạn đã biết axit sunfuric loãng là một axit vô cơ mạnh, có khả năng tan hoàn toàn trong nước với bất kỳ tỷ lệ nào, là một trong những thành phần gây mưa axit. Ngoài ra, nó cũng dễ dàng hút ẩm và hấp thụ hơi nước từ không khí. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất hóa học, ứng dụng và công thức của axit sunfuric loãng.

Bạn đang xem: #Axit Sunfuric Là Gì? Tính Chất Hóa Học Của H2 So4, Ví Dụ Và Bài Tập

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của h2 so4


Bài Axit sunfuric loãng H2SO4 Tính chất hóa học của H2SO4 Các ứng dụng của axit sunfuric trong đời sống Công thức H2SO4 Bài tập phù hợp

Rút kinh nghiệm Axit sunfuric H2SO4 loãng

Tính chất hóa học của H2SO4

- Đổi màu quỳ tím sang đỏ

Bạn đang xem Axit sunfuric loãng: tính chất hóa học, công thức, ứng dụng

– Có thể phản ứng với kim loại đứng trước H trong dãy phản ứng hóa học giải phóng khí H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

- Phản ứng với bazơ và oxit bazơ

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

- Phản ứng với muối của axit yếu hơn

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

Ứng dụng của axit sunfuric trong đời sống

Trong đời sống hàng ngày axit sunfuric có rất nhiều ứng dụng như:

+ Sản xuất phân bón

+ Làm chất tẩy rửa

+ Ứng dụng làm tơ, thuốc nổ

+ Ứng dụng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ….

Công thức H2SO4

Công thức 1: Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hòa tan 1 hoặc hỗn hợp các kim loại (trước hiđro) bằng H2SO4 (loãng) tạo thành H2.

m = mhh + 96 * nH2

Công thức 2: Tìm kim loại khi có m (gam) kim loại (trước hiđro) H2SO4 (loãng) phản ứng giải phóng H2.

*

(a = số oxi hóa thấp của kim loại = số electron bị mất = hóa trị thấp của kim loại)

Công thức 3:

– (Số mol trao đổi : Số mol sản phẩm khử = 2) hoặc (Số mol H2SO4 : Số mol trao đổi = 1) => Sản phẩm khử là SO2

– (Số mol trao đổi : Số mol sản phẩm khử = 6) hoặc (Số mol H2SO4 : Số mol trao đổi = 2/3) => Sản phẩm khử là S

– (Số mol trao đổi : Số mol sản phẩm khử = 8) hoặc (Số mol H2SO4 : Số mol trao đổi = 5/8) => Sản phẩm khử là H2S

Câu 4: Tính khối lượng m (gam) muối sunfat thu được khi hòa tan hoàn toàn m (gam) hỗn hợp 1 hoặc oxit kim loại bằng H2SO4 (loãng).

m = moxit + 80 * nH2SO4

bài tập ứng dụng

Bài 1: Hòa tan 11,1 gam hỗn hợp 3 kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 8,96 lít khí. m có giá trị là:

A. 59,1 gam B. 35,1 gam C. 49,5 gam D. 30,3 gam

Bài 2: Hòa tan hết 20 608 gam một kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và V lít khí (đktc). Làm bay hơi dung dịch A thu được 70,0672 gam muối khan. M là:

A. Na B. Mg C. Fe D. Ca

Bài 3: Cho 13,33 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Mg phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A, 7,728 lít khí (đktc) và 6,4 gam chất rắn không tan. Cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Xem thêm: kích trắng có tốt không

A. 40,05 gam B. 42,25 gam C. 25,35 gam D. 46,65 gam

Bài 4: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm 0,12 mol Fe và 0,24 mol kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 10,752 lít khí (đktc). Làm bay hơi dung dịch A thu được 59,28 gam muối khan. M là?

A. Na B. Mg C. Ca D. Al

Bài 5: Hòa tan 6,76 gam hỗn hợp ba oxit Fe3O4, Al2O3 và CuO bằng 100ml dung dịch H2SO4 1,3 M vừa đủ thu được dung dịch Y có các muối tan. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam hỗn hợp các muối khan. Giá trị của m là bao nhiêu?

A. 15,47 gam B. 16,35 gam C. 17,16 gam D. 19,5 gam

Bài 6: Cho m gam hỗn hợp A gồm 3 oxit kim loại MgO, ZnO, Fe2O3 tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 5,21 gam hỗn hợp muối sunfat khan. Giá trị của m là bao nhiêu?

A. 2,85 gam B. 2,30 gam C. 2,35 gam D. 2,81 gam

Bài 7: Cho 2,81 gam hỗn hợp 3 oxit MgO, ZnO, Fe2O3 tan vừa đủ trong 300 ml H2SO4 loãng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 5,21 gam hỗn hợp các muối sunfat khan. Nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4

A. 0,5M B. 0,1M C. 0,3M D. 0,4M

Bài 8: Hòa tan hết 1,360 gam hỗn hợp 2 kim loại X, Y trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,672 lít khí (dktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 2,44 gam B. 4,42 gam C. 24,4 gam D. 4,24 gam

Bài 9: Oxi hóa hoàn toàn 14,30 gam hỗn hợp bột gồm các kim loại Mg, Al, Zn bằng oxi dư thu được 22,3 gam hỗn hợp các oxit. Cho lượng oxit này phản ứng hết với dung dịch HCl thì khối lượng muối tạo thành là:

A. 48,90 gam B. 36,60 gam C. 32,050 gam D. 49,80 gam

Bài 10: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1 M (vừa đủ). Sau phản ứng, khối lượng hỗn hợp muối khan khi đem làm bay hơi là:

A. 3,81 gam B. 4,81 gam C. 5,81 gam D. 6,81 gam

Bài 11: Cho 55,2 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit kim loại FeO và Al2O3 tan vừa đủ trong 700ml dung dịch H2SO4 2M. Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 98,8 gam B. 167,2 gam C. 136,8 gam D. 219,2 gam

Bài 12: Hoà tan vừa đủ 2,54 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit FeO, MgO, Al2O3 trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 7,34 gam B. 5,82 gam C. 4,94 gam D. 6,34 gam

Bài 13: Cho 38,3 gam hỗn hợp 4 oxit kim loại Fe2O3, MgO, ZnO và Al2O3 tan vừa đủ trong 800 ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch thì thu được a gam muối khan. Giá trị của a là:

A. 68,1 gam B. 86,2 gam C. 102,3 gam D. 93,3 gam

Bài 14: Khi hòa tan một oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% thì thu được dung dịch muối có nồng độ 14,8%. Công thức phân tử của oxit kim loại là:

A. CaO B. CuO C. MgO D. BaO

Bài 15: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Mg, Zn và Fe hấp thụ hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, thoát ra V lít khí (đktc). Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được 86,6 gam muối khan. Giá trị của V là:

A. 6,72 lít B. 13,44 lít C. 22,4 lít D. 4,48 lít

Bài 16: Hoà tan hoàn toàn 5,95 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thì khối lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng của Al và Zn trong hỗn hợp là:

A. 2,95 g và 3 g B. 4,05 g và 1,9 g C. 3,95 g và 2 g D. 2,7 g và 3,25 g

Bài 17: Để trung hòa 50 ml dung dịch NaOH 1,2M cần V(ml) dung dịch H2SO4 30% (D=1,222 g/ml). Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 8,02 B 7,02 C 9,02 D 6,02

Đưa ra hướng dẫn:

Cách viết cấu hình điện tử.

Xem thêm: Top Truyện Ma , Truyện Ma Bí Ẩn Chưa Lời Giải

chúng tôi đã học về Mộtaxit sunfuric loãng, và một số bài tập áp dụng công thức tính nhanh trên, giúp các em xử lý bài tập trắc nghiệm nhanh hơn tiết kiệm thời gian làm bài cũng như trong quá trình học tập. Ngoài ra, chúng em còn hiểu rõ hơn về những ứng dụng thực tế của axit sunfuric loãng trong công nghiệp cũng như trong đời sống hàng ngày.

Xem thêm: lúp cô dâu có tốt không