Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng, Các Dạng Trong Không Gian


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=9IwdHRGguOQ[/embed]

Bạn đang xem: Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng, Các Dạng Trong Không Gian

1 Sau khi làm xong biết đáp án, cách giải chi tiết 2 Học viên có thể hỏi và trao đổi lại nếu chưa hiểu 3 Xem lại lý thuyết, lưu bài tập về và ghi chú ở phần note 4 Biết điểm yếu và có giải pháp khắc phục.

Đường thẳng đi qua \(A\left( { - 1;2} \right)\), lấy \(\overrightarrow n = \left( {2; - 4} \right)\) làm vectơ pháp tuyến Chương trình là:

Phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm \(A\left( { - 2;4} \right)\,;B\left( { - 6;1} \right)\) là:

Cho đường thẳng \(\left( d \right):x - 2y + 1 = 0\). Nếu đường thẳng \(\left( \Delta \right)\) đi qua \(M\left( {1; - 1} \right)\) và song song với \(\left( d \right)\) thì \(\left( \Delta \right)\) có phương trình

Cho ba điểm \(A\left( {1; - 2} \right)\,,B\left( {5; - 4} \right)\,,C\left( { - 1;4} \right) \) . Đường cao \(AA"\) của tam giác $ABC$ có phương trình

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), cho hai điểm \(M\left( {6;{\rm{ }}3} \right)\), \(N\left( { - 3;{\rm { 6 }}} \right)\). Gọi \(P\left( {x;{\rm{ }}y} \right)\) là một điểm trên trục hoành sao cho ba điểm \(M\), \(N\), \(P \) là dãy thẳng thì \(x + y\) có giá trị

Cho đường thẳng \(\left( d \right):4x - 3y + 5 = 0\). Nếu đường thẳng \(\left( \Delta \right)\) đi qua góc phần tư và vuông góc với \(\left( d \right)\), thì \(\left( \Delta \right)\) đã gửi:

Cho hai điểm \(A\left( { - 2;3} \right)\,;B\left( {4; - 1} \right).\) Viết phương trình đường trung trực của AB.

Bạn đang xem: Bài Tập So Sánh Đoạn thẳng

Cho tam giác \(ABC\) với \(A\left( { - 1; - 2} \right);B\left( {0;2} \right);C\left( { - 2;1} \ Phải)\). Trung vị \(BM\) có phương trình:

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm \(A\left( {2;\, - 1} \right)\) và \(\overrightarrow u = \left( { - 3;\,2} \right get ) )\) làm vectơ chỉ phương

Đặt \(\left( d \right):\left\{ \begin{array}{l}x = 2 + 3t\\y = 3 + t.\end{array} \right.\) . Có bao nhiêu điểm \(M \in \left( d \right)\) là $5.$ từ \(A\left( {9;1} \right)\)

Cho tam giác \(ABC\) biết trực tâm \(H\left( {1;\;1} \right)\) và phương trình cạnh \(AB:5x - 2y + 6 = 0\), phương trình cạnh \(AC: 4x + 7y - 21 = 0\). Phương trình của cạnh \(BC\) là

Xem thêm: cà phê trần quang có tốt không

Cho 4 điểm \(A\left( { - 3;1} \right),B\left( { - 9; - 3} \right),C\left( { - 6;0} \right),D\ trái( { - 2;4} \phải)\). Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng \(AB\) và \(CD\).

Cho tam giác \(ABC\) với \(A\left( {2;3} \right);B\left( { - 4;5} \right);C\left( {6; - 5} \ right )\). \(M,N\) lần lượt là trung điểm của \(AB\) và \(AC\). Phương trình tham số của đường trung bình động \(MN\) là:

Phương trình đường thẳng đi qua điểm \(M\left( {5; - 3} \right)\,\) và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A, B sao cho M là trung điểm của AB là :

Cho ba điểm \(A\left( {1;1} \right);B\left( {2;0} \right);C\left( {3;4} \right)\). Viết phương trình đường thẳng đi qua \(A\) và cách đều hai điểm \(B,C\).

Giả sử \(\Delta ABC\) có \(A\left( {4; - 2} \right)\). Chiều cao \(BH:2x + y - 4 = 0\) và chiều cao \(CK:x - y - 3 = 0\). Viết phương trình đường cao kẻ từ đỉnh A

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm \(M\left( {2; - 3} \right)\,\) và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm $A$ và $B$ sao cho tam giác $ OAB $ bình phương cân.

Cho hai điểm \(A\left( { - 1;2} \right)\), \(B\left( {3;1} \right)\) và một đường thẳng \(\Delta :\left\{ { \begin{array}{*{20}{c}}{x = 1 + t}\\{y = 2 + t}\end{array}} \right.\). Tọa độ của điểm \(C\) thuộc \(\Delta \) sao cho tam giác \(ACB\) cân tại \(C\).

Xem thêm: Hoa Tường Vi là gì? Ý nghĩa của hoa Tường Vy là gì Ý nghĩa của hoa Tường Vy là gì?

Cho hai điểm \(P\left( {1;6} \right)\) và \(Q\left( { - 3; - 4} \right)\) và một đường thẳng \(\Delta :2x - y - 1 = 0\). Tọa độ của điểm N thuộc \(\Delta \) sao cho \(\left| {NP - NQ} \right|\) lớn nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), điểm \(M\left( {4;{\rm{ 1}}} \right)\), đường thẳng \(d\) đến \(M\), \( d \) cắt các tia \(Ox\), \(Oy\) lần lượt tại \(A\left( {a;{\rm{ 0}}} \right)\), \(B\left() { 0 ;{\rm{ }}b} \right)\) sao cho tam giác \(ABO\) (\(O\) là gốc tọa độ) có diện tích nhỏ nhất. Giá trị \(a - 4b\) bằng


Cho tam giác \(ABC\) với \(A\left( {2;4} \right),B\left( {5;0} \right),C\left( {2;1} \right). \ ) Điểm \(N\) thuộc đường trung tuyến \(BM\) của tam giác \(ABC\) và có tọa độ bằng \( - 1.\) Tọa độ của điểm \(N\) bằng đến 1.\)
Đường thẳng đi qua\(A( - 2;3)\) và có vectơ chỉ phương \(\overright arrow u = \left( {2; - 3} \right)\) có phương trình tham số là:

*

Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thành Phát

Xem thêm: egpu có tốt không