hàu biển ob new có tốt không

Thông tin tưởng v&#7873 th&#7921c ph&#7849m b&#7843o v&#7879 s&#7913c kh&#7887e hàu bi&#7875n OB New

Th&#7921c ph&#7849m b&#7843o v&#7879 s&#7913c kh&#7887e Hàu bi&#7875n OB New là m&#7897t vô nh&#7919ng loại s&#7843n ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng canh ty t&#259ng c&#432&#7901ng, c&#7843i thi&#7879n ch&#7913c n&#259ng tâm sinh lý cho tới phái nam gi&#7899i. S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t t&#7841i Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn d&#432&#7907c ph&#7849m USAPHA.

Bạn đang xem: hàu biển ob new có tốt không

Tinh hàu bi&#7875n OB New &#273&#432&#7907c bào ch&#7871 d&#432&#7899i d&#7841ng viên (H&#7897p 2 v&#7881 x 10 viên) đem trở thành ph&#7847n đó là b&#7897t hàu bi&#7875n, h&#7843i sâm, nhân sâm v&#7899i công d&#7909ng n&#7893i b&#7853t là b&#7893 th&#7853n, tráng d&#432&#417ng, canh ty t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e tâm sinh lý phái nam gi&#7899i hi&#7879u qu&#7843, h&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883 những b&#7879nh y&#7871u tâm sinh lý, h&#7895 tr&#7907 ch&#7919a &#273au l&#432ng, m&#7887i g&#7889i và t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e cho tới ng&#432&#7901i b&#7883 suy nh&#432&#7907c c&#417 th&#7875 tự th&#7853n y&#7871u.

Th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng hàu bi&#7875n OB New.

Th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng hàu bi&#7875n OB New.

Thành ph&#7847n c&#7911a hàu bi&#7875n OB New

Thành ph&#7847n đem trong: 1 viên nén 1500mg

 • B&#7897t Hàu bi&#7875n …. 500mg
 • Cao nhân sâm …. 300mg
 • B&#7897t chi&#7871t xu&#7845t H&#7843i sâm … 150mg
 • Ph&#7909 li&#7879u: Lactose, tinh ranh b&#7897t, magnesium stearate, titan dioxyd, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol v&#7915a &#273&#7911 1 viên nén

Công d&#7909ng c&#7911a Hàu bi&#7875n OB New

 • Giúp b&#7893 th&#7853n, tráng d&#432&#417ng, h&#7895 tr&#7907 t&#259ng c&#432&#7901ng tâm sinh lý phái nam gi&#7899i.
 • Làm ch&#7853m quy trình mãn d&#7909c và h&#7895 tr&#7907 t&#259ng c&#432&#7901ng kh&#7843 n&#259ng ham mu&#7889n tình d&#7909c m&#7841nh m&#7869.
 • H&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883 v&#7845n &#273&#7873 y&#7871u tâm sinh lý, xu&#7845t tinh ranh s&#7899m
 • H&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883 tình tr&#7841ng vô sinh, hi&#7871m mu&#7897n trải qua c&#7843i thi&#7879n s&#7889 l&#432&#7907ng và ch&#7845t l&#432&#7907ng tinh dịch kh&#7887e m&#7841nh.
 • H&#7895 tr&#7907 t&#259ng Testosteron n&#7897i sinh.
 • H&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883 &#273au l&#432ng, m&#7887i g&#7889i, t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e cho tới ng&#432&#7901i đem th&#7875 tr&#7841ng suy nh&#432&#7907c tự th&#7853n y&#7871u.

&#272&#7889i t&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng Hàu bi&#7875n OB New

 • Nam gi&#7899i bên trên 18 tu&#7893i c&#7847n c&#7843i thi&#7879n s&#7913c kh&#7887e tâm sinh lý.
 • Ng&#432&#7901i b&#7883 suy gi&#7843m tâm sinh lý.
 • Ng&#432&#7901i b&#7883 &#273au l&#432ng m&#7887i g&#7889i, suy nh&#432&#7907c c&#417 th&#7875 tự th&#7853n y&#7871u.

H&#432&#7899ng d&#7851n s&#7917 d&#7909ng Hàu bi&#7875n OB New

 • U&#7889ng sau &#259n: 2 viên/l&#7847n/ngày.
 • Không nên u&#7889ng vô bu&#7893i t&#7889i, tự đem trở thành ph&#7847n Nhân sâm
 • M&#7895i &#273&#7907t s&#7917 d&#7909ng liên t&#7909c t&#7915 1-3 mon. S&#7843n ph&#7849m an toàn và đáng tin cậy nên đem th&#7875 s&#7917 d&#7909ng th&#432&#7901ng xuyên.

Nh&#7919ng l&#432u ý Khi s&#7917 d&#7909ng s&#7843n ph&#7849m Hàu Bi&#7875n OB New

 • Nên &#273&#7885c k&#7929 h&#432&#7899ng d&#7851n s&#7917 d&#7909ng tr&#432&#7899c khi sử dụng th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng Hàu bi&#7875n OB New.
 • Không sử dụng Hàu bi&#7875n OB New cho ng&#432&#7901i đem tác d&#7909ng ko ngóng mu&#7889n ho&#7863c m&#7851n c&#7843m v&#7899i b&#7845t k&#7923 trở thành ph&#7847n nào là c&#7911a s&#7843n ph&#7849m.
 • Trong quy trình s&#7917 d&#7909ng, n&#7871u g&#7863p b&#7845t k&#7923 nh&#7919ng ph&#7843n &#7913ng ph&#7909 ko ngóng mu&#7889n nào là thì nên ng&#432ng s&#7917 d&#7909ng và liên h&#7879 v&#7899i d&#432&#7907c s&#297 &#273&#7875 &#273&#432&#7907c t&#432 v&#7845n.
 • Th&#7921c ph&#7849m Hàu Bi&#7875n OB New ko ph&#7843i là thu&#7889c và không tồn tại tác d&#7909ng thay cho th&#7871 thu&#7889c ch&#7919a b&#7879nh.

Cách b&#7843o qu&#7843n th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng Hàu bi&#7875n OB New

Nên b&#7843o qu&#7843n s&#7843n ph&#7849m hàu bi&#7875n OB New &#7903 nh&#7919ng n&#417i thoáng đãng, thông thoáng, tách ánh n&#7855ng tr&#7921c ti&#7871p chi&#7871u vô s&#7843n ph&#7849m.

Th&#7901i h&#7841n s&#7917 d&#7909ng s&#7843n ph&#7849m Hàu bi&#7875n OB New

3 n&#259m k&#7875 t&#7915 ngày s&#7843n xu&#7845t.

NSX & HSD &#273&#432&#7907c in bên trên vỏ hộp s&#7843n ph&#7849m.

Quy cơ hội &#273óng gói s&#7843n ph&#7849m Hàu bi&#7875n OB New

2 v&#7881 x 10 viên/ H&#7897p. M&#7895i 1 h&#7897p s&#7869 s&#7917 d&#7909ng &#273&#432&#7907c khoảng là 10 ngày.

Kh&#7889i l&#432&#7907ng viên: 1500mg/viên ± 7,5%.

Gi&#7845y quy tắc xác nh&#7853n t&#7915 B&#7897 Y T&#7871 – C&#7909c ATTP

S&#7889 gi&#7845y ti&#7871p nh&#7853n &#273&#259ng ký b&#7843n công b&#7889 s&#7843n ph&#7849m: 9362/2020/&#272KSP c&#7845p ngày 27 mon 09 n&#259m 2020.

S&#7889 b&#7843n công b&#7889 s&#7843n ph&#7849m: 5/2020/0105364332-DKCB.

S&#7889 gi&#7845y xác nh&#7853n n&#7897i dung qu&#7843ng cáo: 3693/2020/XNQC-ATTP c&#7845p ngày 16 mon 11 n&#259m 2020.

&#272&#417n v&#7883 s&#7843n xu&#7845t và th&#432&#417ng m&#7841i th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng Hàu bi&#7875n OB New

&#272&#417n v&#7883 s&#7843n xu&#7845t: CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn D&#431&#7906C PH&#7848M USAPHA.

&#272&#7883a ch&#7881: 15 &#272&#432&#7901ng TS 11, KCN Tiên S&#417n, Hoàn S&#417n, Tiên Du, B&#7855c Ninh.

Ch&#7883u trách cứ nhi&#7879m: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn STD Qu&#7889c T&#7871

Xem thêm: xăm mèo thần tài có tốt không

&#272&#7883a ch&#7881: trăng tròn ngõ 538 &#272&#432&#7901ng Láng, Láng H&#7841, &#272&#7889ng &#272a, Hà N&#7897i.

Nhà phân ph&#7889i: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn GROW GREEN AZ.

&#272&#7883a ch&#7881: S&#7889 8 ngóc 78, ngõ Giáp Bát, Giáp Bát, Quận Hoàng Mai - Hà Nội, Hà N&#7897i.

Các câu h&#7887i th&#432&#7901ng g&#7863p v&#7873 Hàu bi&#7875n OB

 New

Th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng Hàu bi&#7875n OB

 New đem t&#7889t không?

Hàu Bi&#7875n OB NEW &#273&#432&#7907c k&#7871t h&#7907p gi&#7919a h&#7843i sâm và hàu bi&#7875n t&#7921 nhiên, &#273ây là m&#7897t vô nh&#7919ng th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng r&#7845t t&#7889t giành riêng cho những quý ông. Vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng Hàu Bi&#7875n OB NEW th&#432&#7901ng xuyên s&#7869 hỗ trợ cho phái nam gi&#7899i c&#7843i thi&#7879n hi&#7879u qu&#7843 s&#7913c kh&#7887e tâm sinh lý c&#7911a bản thân, canh ty kích ứng c&#417 th&#7875 phái nam gi&#7899i s&#7843n sinh Testosterone t&#7915 &#273ó thực hiện t&#259ng ham mu&#7889n, &#273&#7891ng th&#7901i còn làm h&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883 vô sinh, hi&#7871m mu&#7897n, những v&#7845n &#273&#7873 y&#7871u tâm sinh lý,...

S&#7917 d&#7909ng Hàu bi&#7875n OB New đem tác d&#7909ng ph&#7909 không?

Thành ph&#7847n c&#7911a Hàu bi&#7875n OB New ch&#7911 y&#7871u t&#7915 100% vạn vật thiên nhiên. H&#417n n&#7919a, s&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t v&#7899i tiến độ ngặt nghèo ng&#7863t và s&#7917 d&#7909ng công ngh&#7879 cao &#273&#7875 lo&#7841i b&#7887 những t&#7841p ch&#7845t, kim lo&#7841i n&#7863ng,... Do &#273ó. s&#7843n ph&#7849m trọn vẹn không khiến rời khỏi tác d&#7909ng ph&#7909 nào là cho tới ng&#432&#7901i sử dụng.

S&#7843n ph&#7849m Hàu bi&#7875n OB New giá bán bao nhiêu?

Hi&#7879n t&#7841i s&#7843n ph&#7849m Hàu bi&#7875n OB New có mức giá 349,000 VN&#272, 1 h&#7897p 2 v&#7881 x 10 viên.

Hàu bi&#7875n OB New mua sắm &#7903 &#273âu?

Quý người sử dụng đem th&#7875 mua sắm Hàu bi&#7875n OB New t&#7841i những H&#7879 th&#7889ng Nhà thu&#7889c Vi&#7879t &#273ang &#273&#432&#7907c phân ph&#7889i t&#7841i những Trụ sở sau:

 • &#272&#7883a ch&#7881 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, quận 11, TP. TP HCM.

  Xem thêm: mua mèo con có tốt không

 • &#272&#7883a ch&#7881 2: 979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Q.Gò V&#7845p, TP. TP HCM.

 • Hotline: 0985508450.

 • &#272i&#7879n tho&#7841i: 0977037676.

Xem tăng những ch&#7911 &#273&#7873 liên quan:

 • Tinh Hàu Bi&#7875n OB (H&#7897p 30 viên) h&#7895 tr&#7907 t&#259ng c&#432&#7901ng tâm sinh lý nam
 • Viên b&#7893 th&#7853n hàu bi&#7875n
 • TOP 6 lo&#7841i TPCN, thu&#7889c t&#259ng c&#432&#7901ng tâm sinh lý cho tới phái nam gi&#7899i t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n nay