kinh dược sư (có chữ lớn dễ đọc) có tốt không

Việt dịch: HT. Thích Huyền Dung

Kinh Dược Sư hoặc hay còn gọi là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Trì tụng kinh này sẽ hỗ trợ xài hạ cay nghiệt, phát triển nghiệp lành lặn. Việt dịch: HT. Thích Huyền Dung, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng dịch.

Bạn đang xem: kinh dược sư (có chữ lớn dễ đọc) có tốt không

1

>> DỮ LIỆU KINH PHẬT TRÊN PHATGIAO.ORG.VN

NGHI THỨC KHAI KINH DƯỢC SƯ 

(Thắp đèn xông mùi hương, đứng ngay lập tức ngắn ngủn, lẹo tay ngang ngực, ngôi nhà lễ mật niệm)

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam xóa ha  (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP

Án tớ phạ bà phạ,

truật đà tớ phạ,

đạt mạ tớ phạ,

bà phạ truật phỏng hám. (3 lần)

(Quỳ ngay thật, chũm 3 cây mùi hương dưng ngang trán, ngôi nhà lễ niệm)

CÚNG HƯƠNG

Giới mùi hương, Định Hương, dữ Huệ hương

Giải bay, Giải bay tri loài kiến hương

Sáng ngời, chiếu từng chục phương.

Hiện chi phí Tam chỉ bảo, năm Hương cúng nhường nhịn.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lượt, 1 giờ chuông xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN

Hôm ni, môn sinh bọn chúng con cái,phụng trì di giáo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,trì tụng Dược Sư Kinh Chú, xưng nghiền Hồng Danh,tu hành công đức, ngưỡng nguyện chục phương Tam chỉ bảo,kể từ bi gia hộ thương hiệu họ……………….đương đời phiền óc dứt tinh khiết, nghiệp chướng xài trừ,thông thường được mạnh khỏe, xa xôi bỏ cực khổ ách,nằm trong không còn thảy bọn chúng sinh,1 thời đồng triệu chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.(1 giờ chuông, xá 1 xá)

KHEN NGỢI PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ từng trời, người

Cha lành lặn cộng đồng tứ loài

Quy hắn tròn trặn một niệm

Dứt tinh khiết nghiệp tía kỳ

Xưng dương nằm trong nghiền thán

Ức kiếp ko tận cùng.  (1 giờ chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, bọn chúng sinh tánh thông thường trống rỗng lặng

Đạo thông cảm ko thể suy nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng sủa ngời

Trước bảo tọa đằm thắm con cái hình ảnh hiện

Cúi đầu van thệ nguyện quy hắn.  (1 giờ chuông, xá 1 xá)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô tận hư vô trở thành pháp giới quá, hiện nay, vị lai thập phương chư Phật,

Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thông thường trụ Tam chỉ bảo. (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

 (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,Đại Thế Chí Bồ Tát

,Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

 (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu

Rưới tắt vô vàn cảnh cực khổ đau

Chư Thiên thoáng mát, tâm thanh tịnh

Nhân thế sung sướng tươi tỉnh, cảnh an nhàn

Cam lồ rưới từng trần gian

Lửa sảnh dứt tinh khiết, sen vàng nở hoa.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lượt, 1 giờ chuông)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lượt, 1 giờ chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế thước chén đi ra domain authority,người tình đề tát đỏa bà domain authority, yêu tinh ha tát đỏa bà domain authority, yêu tinh ha mũ chào mào ni ca domain authority.

Án, tát bàn đi ra trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát lan.

Nam tế bào vớ kiết lật đỏa hắn mông a rị domain authority,

bà lô kiết đế thất Phật đi ra lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì, hê rị yêu tinh ha bàn nhiều tụt xuống mế,

tát bà a ân xá đậu thâu bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều,

na yêu tinh bà dà, yêu tinh trừng trị đạt đậu, đát điệt ân xá.

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca đi ra đế, di hê rị,

ma ha người tình đề tát đỏa, tát bà tát bà,

ma đi ra yêu tinh đi ra, yêu tinh hê yêu tinh hê rị đà dựng,

cu lô cu lô kiết mông, phỏng lô phỏng lô trừng trị xà domain authority đế,

ma ha trừng trị xà domain authority đế, đà đi ra đà đi ra,địa rị ni, thất Phật đi ra domain authority, dá đi ra dá đi ra.

Mạ mạ trừng trị yêu tinh đi ra, mục đế lệ, hắn hê di hê,

thất mãng cầu thất mãng cầu, a đi ra sâm Phật đi ra xá lợi,

phạt tụt xuống trừng trị sâm, Phật đi ra xá domain authority,

hô lô hô lô yêu tinh đi ra, hô lô hô lô hê rị,

ta đi ra tớ đi ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô,

bồ đề dạ người tình đề dạ, người tình đà dạ người tình đà dạ,

di đế rị dạ, mãng cầu đi ra cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu,

ba dạ yêu tinh mãng cầu, tớ bà ha.Tất đà dạ, tớ bà ha.

Ma ha vớ đà dạ, tớ bà ha.Tất đà du nghệ, thất bàn đi ra dạ, tớ bà ha.

Na đi ra cẩn trì, tớ bà ha.

Ma đi ra mãng cầu đi ra, tớ bà ha.

Tất đi ra tăng a mục khê domain authority, tớ bà ha.

Ta bà yêu tinh ha a vớ đà dạ, tớ bà ha.

Giả kiết đi ra a vớ đà dạ, tớ bà ha.

Ba đà yêu tinh kiết vớ đà dạ, tớ bà ha.

Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ, tớ bà ha.

Ma bà lị thắng yết đi ra dạ, tớ bà ha.

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn đi ra dạ, tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều đi ra, bạt đà dạ, tớ bà ha. (1 giờ chuông)

KỆ KHAI KINH

Thăm thẳm cao siêu

Pháp nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn mò mẫm cầu,

Con ni nghe thấy chuyện trì niệm,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (3 lượt, 1 giờ chuông)

PHẬT NÓI

KINH DƯỢC SƯ

LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang phụng dịch

Việt dịch: HT Thích Huyền Dung

Ta nghe như vầy: “Một thuở nọ, Đức Bạt Già Phạm chuồn châu du giáo hóa những nước, cho tới trở nên Quảng Nghiêm, ở nghỉ ngơi bên dưới cây Nhạc Âm, cùng theo với tám ngàn vị đại Bế Tắc Sô, tía vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát, những sản phẩm Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, những sản phẩm Cư Sĩ, Thiên, Long, Trời, Người, cả thảy đồng vây xung quanh Phật, kính cẩn thỉnh Ngài thuyết Pháp.”  (1 giờ chuông)

Lúc bấy giờ, ông Mạn Thù Thất Lợi pháp vương vãi tử nhờ oách thần của Phật, kể từ số ghế vực dậy, vén áo mặt mũi hữu và gối mặt mũi mặt quì sát khu đất, lẹo tay thiên về Phật và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, cúi ngóng Ngài phân tích những thương hiệu, những bổn nguyện to lớn, với những công đức thù hằn thắng của chư Phật, khiến cho những người dân đang được nghe Pháp, nghiệp chướng xài trừ, và khiến cho bọn chúng thơ mộng ở đời tượng pháp được không ít lợi lạc về sau”.

Đức Thế Tôn ca ngợi ông Mạn Thù Thất Lợi: “Hay thay cho, Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi lấy lòng đại bi đòi hỏi tớ rằng thương hiệu và bổn nguyện công đức của chư Phật, vì thế ham muốn cho tới bọn chúng thơ mộng tránh bị nghiệp chướng buộc ràng, quyền lợi an sung sướng vô đời tượng pháp. Nay ngươi nên lắng tai và tâm trí kỹ, Ta tiếp tục vì thế Ông tuy nhiên rằng.

Nầy Ông Mạn Thù Thất Lợi, ở phương Đông, cách đó rộng lớn chục căn dà tụt xuống, với cùng 1 toàn cầu thương hiệu là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo ngôi nhà cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt Già Phạm.

Này Mạn Thù Thất Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lúc còn tu hạnh Bồ Tát với phân phát chục nhị hạnh nguyện rộng lớn, làm cho bọn chúng thơ mộng cầu chi được nấy.(1 giờ chuông)

-Nguyện loại nhất: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng được trái khoáy vị Chánh Đẳng Chánh Giác, đằm thắm tớ với hào quang đãng sáng sủa chói, chiếu từng vô số toàn cầu, làm cho bọn chúng thơ mộng đều phải sở hữu đầy đủ tía mươi nhị tướng mạo chất lượng và tám mươi tướng mạo phụ như đằm thắm của tớ vậy.

-Nguyện loại hai: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Bồ Đề, đằm thắm tớ như ngọc lưu ly, vô ngoài thông minh, tinh anh tinh khiết trọn vẹn, không tồn tại chút nhơ bợn, ánh quang đãng minh chói lọi mọi nơi, công đức cao vòi vĩnh vọi và an trú đằm thắm từng lưới tết bởi tia sáng sủa, tỏ rộng lớn vầng nhật nguyệt. Chúng sinh vô cõi U minh đều nhờ độ sáng ấy, tâm trí được cởi đem, ham muốn tiếp cận ở đâu nhằm tạo ra sự sự nghiệp, sẽ tiến hành như mong muốn.

-Nguyện loại ba: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Bồ Đề, người sử dụng trí huệ, và phương tiện đi lại vô lượng vô bờ, phỏng cho tới bọn chúng thơ mộng, khiến cho từng người dân có đầy đủ những đồ dùng, không có bất kì ai nên chịu đựng sự thiếu hụt thốn.

-Nguyện loại tư: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Bồ Đề, nếu như với bọn chúng thơ mộng tu theo đòi tả đạo, tớ khiến cho chúng ta trở lại an trụ vô Đạo Bồ Đề. Hoặc với những người dân tu theo đòi hạnh Thinh Văn, Độc Giác, người sử dụng giáo lý Đại Thừa, tớ giảng dạy dỗ cho tới chúng ta.

-Nguyện loại năm: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Bồ Đề, nếu như với bọn chúng thơ mộng, tu hạnh thanh tịnh, theo đòi giáo pháp của tớ, tớ sẽ hỗ trợ chúng ta tạo được giới pháp trọn vẹn tương đối đầy đủ. Nếu với người bị tội diệt phạm giới pháp, nghe được thương hiệu tớ, người bại sẽ tiến hành thanh tịnh, ngoài tụt xuống vô lối ác.

-Nguyện loại sáu: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng đạo Bồ Đề, nếu như với bọn chúng thơ mộng nào là toàn thân hèn kém, những căn ko đầy đủ, xấu xí, nghô nghê, tai nghễnh ngãng, đôi mắt đui mù, rằng năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, lác hủi, cuồng loạn, chịu đựng những bịnh cực khổ ấy, nếu như nghe thương hiệu tớ, ngay tắp lự được toàn thân đoan chánh, tâm tánh khéo léo, những căn tương đối đầy đủ, không tồn tại những bệnh dịch cực khổ ấy nữa.

-Nguyện loại bảy: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Đạo Bồ Đề, nếu như với bọn chúng thơ mộng nào là bị những triệu chứng bịnh hiểm túng thiếu không có bất kì ai cứu vớt trị, không có bất kì ai nhằm nương nhờ, ko bắt gặp thầy, ko bắt gặp dung dịch, ko bà con cái, ko ngôi nhà cửa ngõ, chịu đựng nhiều nỗi túng thiếu nhát khốn cực khổ, nếu như nghe thương hiệu tớ một lượt, toàn bộ bệnh dịch thiến cực khổ óc đều xài trừ, đằm thắm tâm an nhàn, gia quyến đoàn viên, của nả đủ đầy, cho tới triệu chứng được đạo trái khoáy vô thượng Bồ Đề.

-Nguyện loại tám: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Đạo Bồ Đề, nếu như với phụ phái nữ nào là bị trăm điều hèn kém cực khổ sở, rầu rĩ, hậm hực, sinh tâm nhàm ngán, ham muốn quăng quật đằm thắm ấy, nếu như nghe thương hiệu tớ, được gửi đằm thắm gái trở nên đằm thắm trai, với đầy đủ hình tướng mạo trượng phu, cho tới triệu chứng đạo trái khoáy vô thượng Bồ Đề.

-Nguyện loại chín: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Đạo Bồ Đề, dẫn dắt bọn chúng thơ mộng thoát ra khỏi vòng lưới yêu tinh nghiệp, được giải bay toàn bộ sự buộc ràng của nước ngoài đạo. Nếu với những kẻ tụt xuống vô rừng ác loài kiến, tớ dẫn chúng ta về với chánh loài kiến, và từ từ dạy dỗ chúng ta tu luyện theo đòi những hạnh Bồ Tát đặng mau triệu chứng Đạo Bồ Đề.

-Nguyện loại mười: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Đạo Bồ Đề, nếu như với thơ mộng nào là bị ngôi nhà vua xiềng xích, tiến công đập, hoặc bị ngục tù, hoặc bị chém thịt, hoặc bị nhiều tai nạn đáng tiếc điếm nhục, đằm thắm tâm chịu đựng những nỗi cực khổ, rầu rĩ, bứt rứt, nếu như nghe thương hiệu tớ, nhờ mức độ oách thần phước đức của tớ, đều được giải bay toàn bộ những nỗi ưu cực khổ ấy.

-Nguyện loại chục một: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Đạo Bồ Đề, nếu như với thơ mộng nào là bị sự đói khát hoành hành, vì thế mò mẫm miếng ăn nên tạo ra những nghiệp dữ, nếu như nghe thương hiệu tớ, chuyên nghiệp niệm lâu trì, trước không còn tớ người sử dụng những số tiêu hóa công bố cho tới chúng ta được no đầy đủ, và sau tớ đem giáo pháp nhiệm mầu tạo dựng cho tới chúng ta cảnh giới an nhàn trọn vẹn.

-Nguyện thừ chục hai: Ta nguyện đời sau khoản thời gian triệu chứng Bồ Đề, nếu như với thơ mộng nào là túng thiếu cho tới nỗi không tồn tại áo phủ đằm thắm, bị mũi mòng cắm châm, lạnh lẽo rét mướt dãi dầu, ngày tối cực khổ bức, nếu như nghe và trì niệm thương hiệu tớ, tớ sẽ hỗ trợ cho những người này được như mong muốn muốn: những loại áo quần chất lượng đẹp mắt, bảo vật chỉnh tề, tràng hoa, phấn son thơm ngát ngát, trống rỗng nhạc ca múa, ham muốn hương thụ loại nào là cũng khá được thỏa mãn nhu cầu cả.(1 giờ chuông)

Nầy Mạn Thù Thất Lợi, này là chục nhị điều nguyện nhiệm mầu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác phân phát đi ra trong những lúc tu hạnh Bồ Tát.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lúc còn tu hạnh Bồ Tát phân phát những điều nguyện to lớn và những công đức chỉnh tề ở cõi Ngài, dầu tớ rằng mãn một kiếp cũng ko thể không còn được. Nhưng tớ có thể nói rằng ngay lập tức rằng, cõi Phật bại một bề thanh tịnh, không tồn tại thiếu phụ, cũng không tồn tại lối dữ, và cho tới giờ cực khổ cũng ko.

Ở cõi ấy khu đất toàn bởi hóa học lưu ly, lối đi với chạc bởi vàng giăng thực hiện ranh giới, trở nên quách hoàng cung, cái hiên hành lang cửa số cho tới những lớp lưới chứa đựng cũng toàn bởi đồ dùng thất bảo thực hiện đi ra, chẳng không giống gì những công đức chỉnh tề ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy.

Cõi Phật ấy, với nhị vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, là nhị bực thượng thủ vô vô lượng, vô số Bồ Tát, và lại là những bậc chuẩn bị trượt xứ thực hiện Phật. Hai vị này đều lưu giữ kho tàng chánh pháp của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mạn Thù Thất Lợi, vì vậy những kẻ thiện nam tính mạnh mẽ phái nữ nào là với tin tưởng vững chãi thì nên nguyện sinh về toàn cầu của Ngài.”

Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại bảo Đồng Tử Mạn Thù Thất Lợi rằng: “Có những bọn chúng sinh ko biết điều lành lặn dữ, cứ ôm lòng bỏn xẻn, ko biết tía thí và cũng ko biết trái khoáy báo của việc tía thí là gì, ngu si vô trí, thiếu hụt hẳn đức tin cẩn, lại ham chứa chấp hóa học của nả cho tới nhiều, sớm hôm khư khư giữ giàng, thấy ai cho tới van, lòng dường như không ham muốn, tuy nhiên nếu như đặc biệt chẳng đang được nên trả của đi ra thì đau nhức mến tiếc, nhường nhịn như lóc thịt cho những người vậy. Lại với bọn chúng thơ mộng tham lam lam, chỉ băn khoăn tích trữ của nả cho tới nhiều tuy nhiên tự động bản thân không đủ can đảm tiêu pha, còn rằng chi tới việc đem của ấy thí cho tới phụ thân u, bà xã con cái, tôi tớ và những kẻ túng thiếu nhát cho tới van. Những kẻ tham lam lam ấy, khi bị tiêu diệt bị đọa vô lối ngạ quỷ hoặc bàng sinh. Mặc cho dù ở vô mãnh thú, tuy nhiên nhờ đời trước, sinh sống vô cõi nhơn gian tham từng nghe qua chuyện thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ni lại còn ghi nhớ niệm thương hiệu của Ngài, ngay tắp lự kể từ cõi ấy bay sinh quay về thực hiện người. Khi và đã được thực hiện người lại ghi nhớ cho tới kiếp sinh sống vô lối ngạ quỷ súc sinh, biết hoảng sợ sự khổ cực, nên người bại ko ưa đắm dục lạc, ham muốn tự động bản thân thao tác làm việc tía thí, ko tham lam tiếc số gì, hoàn toàn có thể đem cả đầu, đôi mắt, tay, chơn hoặc huyết thịt của đằm thắm bản thân, tía thí cho tới những kẻ cho tới van.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, vô vùng thơ mộng với người thụ giới của Phật nhằm tu học tập và lại huỷ giới, hoặc với kẻ ko huỷ giới và lại huỷ nguyên tắc, hoặc với kẻ tuy rằng chẳng huỷ giới và nguyên tắc và lại diệt hoảng sợ chánh loài kiến, hoặc với kẻ tuy rằng ko tiêu diệt chánh loài kiến và lại quăng quật sự nhiều văn, nên không hiểu biết nhiều được nghĩa lý thâm thúy xa xôi vô kinh Phật rằng, hoặc với kẻ tuy rằng nhiều văn tuy vậy với thói tăng thượng mạn, bởi thói tăng thượng mạn ấy phủ lấp tâm tánh, chấp nê cho chính bản thân là nên, người không giống là quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với yêu tinh. Những kẻ ngu si ấy, tự động tôi đã theo đòi lặn loài kiến, khiến cho cho những người không giống cũng tụt xuống vô hố nguy hại. Những bọn chúng thơ mộng ấy, bị trôi lăn lóc trong số lối địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh ko lúc nào nằm trong. Nếu nghe được thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chúng ta ngay tắp lự quăng quật những hạnh dữ, tu theo đòi những phép tắc lành lặn, tránh bị đọa vô mãnh thú nữa. Giả sử với người ko thể quăng quật những hạnh dữ và ko tu theo đòi những pháp lành lặn tuy nhiên nên bị đọa vô mãnh thú thì cũng nhờ oách lực và bổn nguyện của Đức Dược Sư, ngay tắp lự kể từ điểm mãnh thú bại sinh vô cõi người, tinh anh tấn tu hành chân chánh, khéo điều tiết ý tứ, xuống tóc tu học tập giáo pháp của Như Lai, làm rõ nghĩa lý thâm thúy xa xôi, bỏ được thói tăng thượng mạn, ko chê bai chánh pháp, ko bè chúng ta với yêu tinh, từ từ tu theo đòi hạnh Bồ Tát, tiếp tục triệu chứng được đạo trái khoáy Bồ Đề.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như bọn chúng thơ mộng với tính tham lam lam tật đánh đố, hoặc ca ngợi bản thân chê người, sẽ ảnh hưởng đọa vô tía lối dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu đựng nhiều sự đau nhức cực khổ sở, trải qua chuyện ko biết bao nhiêu ngàn năm mới tết đến không còn. Khi đã không còn sự khổ cực bại, ngay tắp lự sinh lại cõi người nên thực hiện đằm thắm trâu, ngựa, lừa, lạc đà, thông thường bị người quấy rầy và hành hạ, tiến công đập và bị đói khát dầy vò, lối xa xôi chở nặng trĩu, đặc biệt mệt muôn phần; may đặng thực hiện đằm thắm người, lại bị sinh vô hạng hạ tiện, thực hiện tôi tớ cho tới kẻ không giống, mãi bị sai sử, ko lúc nào được chút tự tại. Nếu những người dân ấy, đời trước từng nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bởi nhân lành lặn ấy, thời nay ghi nhớ lại, chí tâm qui hắn Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia hộ, được bay ngoài từng cực khổ óc, những căn thông lợi, trí huệ thông minh, lại tăng nhiều văn, hằng cầu thắng pháp, thông thường bắt gặp chúng ta lành lặn, đời đời kiếp kiếp dứt hẳn lưới yêu tinh, đập nhừ vỏ vô minh, tát cạn sông phiền óc, được bay ngoài sinh, lão, bệnh dịch, tử và những nỗi khổ cực băn khoăn buồn.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như với bọn chúng thơ mộng ưa sự ngang trái khoáy phân tách bỏ, trổ tài, kiện tụng cho nhau, thực hiện óc loàn cho chính bản thân và người, đem đằm thắm, khẩu, ý tạo ra tăng nghiệp ác, xoay qua chuyện quay về, thông thường thực hiện những việc ko nhiêu ích nhằm mưu cơ hoảng sợ cho nhau, hoặc cáo triệu thần núi, thần cây, thần sông v.v..., nhằm hoảng sợ người, hoặc thịt bọn chúng sinh lấy huyết thịt cúng tế quỷ Dược Xoa và quỷ La Sát nhằm cậy quỷ hoảng sợ người, hoặc biên thương hiệu chúng ta hoặc thực hiện hình tượng của những người chiên ân oán, người sử dụng phép tắc chú thuật lặn ác trù ẻo cho tới bị tiêu diệt, hoặc theo đòi lối ếm đối hoặc người sử dụng những đồ dùng độc, chú pháp hoảng sợ người, người nào là bị những tai nạn đáng tiếc ấy, nếu như nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những loại lặn ác bại ko thể hoảng sợ được. Nếu những kẻ ác tâm bại khởi lòng kể từ bi thao tác làm việc quyền lợi an sung sướng cho tới kẻ không giống, không hề ý tổn óc và hiềm phẫn uất, người bại sẽ tiến hành an sung sướng.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như vô sản phẩm tứ chúng: Bế Tắc Sô, Bế Tắc Sô ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca và những thiện phái mạnh tín phái nữ đều lâu trì tám giới cấm, hoặc vô 1 năm, hoặc từng năm tía mon, vâng lưu giữ giới pháp thực hiện điểm hắn chỉ tu học tập, đem căn lành lặn này nguyện sinh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, nhằm nghe chánh pháp, tuy nhiên nếu như ko ra quyết định, hễ nghe thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi mạng cộng đồng, sẽ sở hữu tám vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, chỉ bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát kể từ bên trên ko trung tiếp cận trả lối chỉ lối, người bại ngay tắp lự được sinh trong mỗi hoa báu đầy đủ màu sắc. Hoặc nếu như với kẻ nhờ nguyện lực của Đức Dược Sư, được sinh lên cõi trời, và lại nhờ căn lành lặn sẵn với, không hề sinh lại những lối ác nữa. Khi tuổi hạc lâu ở cõi trời đang được mãn, người này lại sinh vô vùng nhân gian tham, hoặc thực hiện bậc Luân Vương, thống nhiếp cả tứ châu thiên hạ, oách đức tự động bên trên, giáo hóa cho tới vô lượng trăm ngàn bọn chúng thơ mộng theo đòi lối thập thiện, hoặc sinh vào trong dòng Sát Đế Ly, Bà La Môn hoặc cư sĩ đại cô, của chi phí dư dật, kho đụn tràn trề, tướng mạo mạo đoan trang, quyến nằm trong đoàn viên, lại được mưu trí trí huệ, dõng mãnh oách hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu như với người phụ phái nữ nào là nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhiệt tình lâu trì thương hiệu ấy, đời sau sẽ không còn thực hiện đằm thắm gái nữa.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi đang được triệu chứng Đạo Bồ Đề, bởi mức độ bổn nguyện tuy nhiên Ngài để ý biết bọn chúng thơ mộng bắt gặp nên những loại bịnh cực khổ như domain authority vàng, gầy guộc xót xa, cảm nhiệt độ, thương hàn, hoặc trúng nên những loại ếm đối, đồ dùng độc, hoặc bị hoạnh tử, hoặc bị bị tiêu diệt non. Muốn những triệu chứng bịnh ấy được xài trừ và lòng ngóng cầu của bọn chúng thơ mộng được toại nguyện, Ngài ngay tắp lự nhập quyết định nhằm bài trừ toàn bộ cực khổ óc của bọn chúng sinh. Khi Ngài nhập quyết định, kể từ vô nhục tiếp phóng đi ra luồng độ sáng rộng lớn, vô luồng độ sáng ấy rằng Đại Đà La Ni:  (1 giờ chuông)

Nam Mô bạt dà trừng trị đế, bệ sát xã lụ rô quí lưu ly, chén lặt bà hắt đi ra xà dã, đát ân xá yết nhiều domain authority, a đi ra hắt đế, tam miệu tam bột đà domain authority, đát điệt ân xá. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

Lúc bại, luồng độ sáng biểu diễn chú này rồi, cả đại địa rúng động, phóng đi ra ánh đại quang đãng minh, thực hiện cho tới toàn bộ bọn chúng sinh, dứt không còn bệnh dịch cực khổ, hưởng trọn được an sung sướng.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thấy người nào là đang được vướng bệnh dịch, răn dạy chúng ta tắm gội thật sạch, và vì thế chúng ta nhứt tâm tụng chú này một trăm lẻ tám trở thành, chú nguyện vô thực phẩm, vô dung dịch tu, hoặc nội địa ko vi trùng, cho tới chúng ta tu, những bệnh dịch cực khổ ấy đếu dứt không còn.

Nếu với người ngóng cầu việc gì, chỉ nhất tâm tụng chú này, đều được như mong muốn ham muốn, dường như không bịnh lại được sinh sống lâu, sau khoản thời gian mạng cộng đồng, người này được sinh về toàn cầu Tịnh Lưu Ly, không hề thối gửi, rồi từ từ triệu chứng trái khoáy Bồ Đề.

Vậy nên, Mạn Thù Thất Lợi! Chúng thơ mộng nhiệt tình thân mật tôn trọng, kính cẩn, cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thông thường trì tụng chú này chớ quên béng.

Lại nữa, nếu như với thiện phái mạnh tín phái nữ nào là được thấy hình tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, từng ban mai, súc mồm, tiến công răng tắm gội thật sạch, đoạn lại thắp mùi hương, rải dầu thơm ngát, những số kỹ nhạc nhằm cúng nhường nhịn hình tượng; với kinh này, nên dạy dỗ người không giống hoặc tự động bản thân ghi chép đi ra, một lòng lâu trì nhằm hiểu rõ sâu xa nghĩa lý với vị pháp môn sư giảng rằng kinh pháp, nên cúng nhường nhịn toàn bộ những đồ dùng quan trọng, hễ nhiệt tình vì vậy, chư Phật tiếp tục phò hộ người này được toại nguyện từng sự ngóng cầu.”

Lúc bấy giờ, Mạn Thù Thất Lợi tuỳ nhi bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, qua chuyện thời kỳ tượng pháp, tôi tiếp tục người sử dụng đầy đủ chước phương tiện đi lại, làm cho những thiện phái mạnh tín phái nữ với tin tưởng trong sáng, được nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả cho tới vô giấc mộng của mình, tôi cũng người sử dụng thương hiệu của Đức Phật này, thức tỉnh điểm tai cho tới chúng ta rõ rệt biết.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu như ai lâu trì phát âm tụng kinh này, hoặc đem giảng rằng, giãi tỏ cho những người không giống, hoặc tự động bản thân hoặc dạy dỗ người ghi chép kinh này, nhiệt tình kính cẩn tôn trọng, người sử dụng bông thơm ngát, dầu thơm ngát, những loại mùi hương châm, tràng hoa, anh lạc, phướn lọng, nằm trong music hát múa, nhằm cúng nhường nhịn, hoặc người sử dụng sản phẩm ngũ sắc thực hiện đãy đựng kinh này, thu vén một điểm thật sạch, thiết lập một chiếc đài cao nhằm lên, ngay tắp lự với tứ vị Thiên Vương quyến nằm trong, và vô lượng trăm ngàn thiên bọn chúng ở những cõi trời không giống nhau đều cho tới bại cúng nhường nhịn và thủ hộ.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu như kinh này xuất hiện cho tới ở đâu với người lâu trì và nghe được thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ công đức bổn nguyện của Ngài, vị trí ấy không xẩy ra bịnh hoạnh tử, cũng không xẩy ra những quỷ ác, hung thần đoạt lấy tinh anh khí, dầu với bị đoạt lấy, cũng khá được hoàn trả, đằm thắm tâm khỏe khoắn như thông thường.”(1 giờ chuông)

Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi: “Thật đúng thật điều ngươi rằng, nếu như với thiện phái mạnh tín phái nữ nào là ham muốn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trước nên tạo ra lập hình tượng Ngài, nhằm bên trên tòa cao thật sạch, rải bông, châm những loại mùi hương, người sử dụng những loại tràng phan chỉnh tề, thờ như vậy vô bảy ngày bảy tối. Người bại nên lâu tám giới, ăn đồ dùng thanh tịnh, tắm gội thật sạch, áo quần chỉnh tề, lưu giữ lòng thanh tịnh, ko khó chịu, ko sát hoảng sợ, so với toàn bộ loại thơ mộng nên khởi tâm đồng đẳng, đầy đủ cả tâm Từ, Bi, Hỉ, Xả, thực hiện cho tới chúng ta được quyền lợi an sung sướng, tiến công nhạc ca hát ngợi ca ngợi, chuồn nhiễu xung quanh tượng Phật, suy nghĩ ghi nhớ công đức bổn nguyện phát âm tụng kinh này, suy nghiệm nghĩa lý, khai thị cho những người không giống biết. Làm vì vậy, người này được toại ý việc ngóng cầu, như cầu sinh sống lâu, được sinh sống lâu; cầu vẻ vang, được nhiều sang; cầu quan tiền vị, được quan tiền vị; cầu được sinh đàn ông, phụ nữ, thì được sinh đàn ông, phụ nữ.

Nếu với người nào là vô giấc mộng thấy những điềm mộng mị dữ, khi thức thấy những ác tướng mạo, như chim đậu ngay gần ngôi nhà, hoặc vị trí ở hình thành trăm điều tai quái dị, người ấy nên người sử dụng của báu cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những ác mơ, ác tướng mạo và những điềm xấu xa ấy thảy đều ẩn không còn, không hề nên băn khoăn hoảng sợ.

Nếu người nào là bắt gặp tai nạn đáng tiếc nguy hại như nàn nước, lửa, gươm, đao, dung dịch độc và chũm thú dữ tạo ra hoảng sợ hãi như: voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn rết, trườn cạp, rít, sên, lằn loài muỗi, nhiệt tình ghi nhớ niệm và kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người này được bay những hoảng sợ hãi ấy, hoặc nếu như bị những nước không giống đánh chiếm, nhiễu hoảng sợ, ăn cướp rối loàn, ghi nhớ niệm và kính cẩn Đức Dược Sư, người bại cũng khá được bay ngoài những nàn ấy.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như với thiện phái mạnh tín phái nữ nào là kể từ khi phân phát tâm thụ giới cho tới ngày bị tiêu diệt, ko thờ những vị Trời nào là, duy nhất lòng nương theo đòi Phật, Pháp, Tăng, lưu giữ gìn tử vi ngũ hành, chục giới, Bồ Tát chục giới trọng, tứ mươi tám giới khinh thường, Tỳ Kheo Tăng nhị trăm năm mươi giới, Tỳ Kheo Ni tía trăm tứ mươi tám giới, nếu như với diệt phạm những giới pháp đang được lâu, hoảng sợ đọa vô mãnh thú, nếu như chuyên nghiệp niệm và kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người bại ra quyết định ko lâu sinh vô tía lối ác.

Lại nếu như với người phái nữ nào là đương khi sinh đẻ nên chịu khó cực khổ đau nhức, xưng thương hiệu, lễ bái và nhiệt tình kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người này sẽ ngoài những sự khổ cực ấy, khi sinh con cái đi ra được vuông tròn trặn, tướng mạo mạo đoan ngặt, lợi căn mưu trí, an ổn định không nhiều bịnh thiến, ai thấy cũng sung sướng mừng và không xẩy ra quỷ cướp đoạt tinh anh khí.”  (1 giờ chuông)

Lúc ấy, Đức Thích Ca bảo A Nan: “Như tớ đang được ca ngợi ngợi công hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, này là công hạnh thâm thúy xa xôi của chư Phật, khó khăn hiểu thấu được, vậy ngươi với tin cẩn chăng?” A Nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, so với Khế Kinh của Như Lai rằng, ko lúc nào tôi sinh tâm ngờ vực. Tại sao? Vì những nghiệp đằm thắm, khẩu, ý của Như Lai đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt mũi trời, mặt mũi trăng hoàn toàn có thể rơi xuống, núi Diệu Cao hoàn toàn có thể lắc động, tuy nhiên những điều của chư Phật tâm sự ko lúc nào sai được. Bạch Đức Thế Tôn nếu như với bọn chúng sinh nào là tín căn ko tương đối đầy đủ, nghe nói đến việc những công hạnh thâm thúy xa xôi của chư Phật, thì suy nghĩ rằng: Làm sao chỉ niệm thương hiệu của một đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tuy nhiên được không ít công đức thắng lợi ngần ấy? Vì sự ko tin cẩn bại, trở sinh lòng diệt báng, nên chúng ta nên mất không ít điều quyền lợi, mãi ở vô cảnh tối lâu năm tăm tối, lại còn bị đọa lạc trong số lối mãnh thú, lưu gửi ko nằm trong.”

Phật lại bảo A Nan: “Những bọn chúng thơ mộng ấy nếu như nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm lâu trì, ko sinh lòng ngờ vực, tuy nhiên đọa vô mãnh thú, thì thiệt vô lý vậy”

Này A Nan, này là công hạnh đặc biệt nhiệm mầu của chư Phật, khó khăn tin cẩn, khó khăn hiểu, ni ngươi lãnh lâu được, này là nhờ oách lực của Như Lai vậy. (1 giờ chuông)

Này A Nan, toàn bộ những sản phẩm Thinh Văn, Độc Giác và những Bồ Tát ko lên bậc Sơ Địa đều ko thể tin cẩn đúng thật Phật, chỉ trừ những bậc Nhất Sanh Sở Hệ Bồ Tát mới mẻ tin cẩn hiểu rõ tuy nhiên thôi.

Này A Nan, đằm thắm người khó khăn đặng, tuy nhiên không còn tin tưởng kính tôn trọng ngôi Tam chỉ bảo còn khó khăn rộng lớn, huống chi nghe được thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó khăn không chỉ có thế.

Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu ko biết từng nào hạnh Bồ Tát, người sử dụng ko biết từng nào phương tiện đi lại khôn khéo, phân phát ko biết từng nào nguyện to lớn, nếu như tớ tâm sự vô một kiếp hoặc là hơn một kiếp, thì kiếp số bại hoàn toàn có thể mau không còn, chớ những hạnh nguyện và những và những phương tiện đi lại khôn khéo của Đức Dược Sư, ko lúc nào rằng cho tới không còn được.”  (1 giờ chuông)

Lúc lúc này vô bọn chúng hội với cùng 1 vị Đại Bồ Tát thương hiệu là Cứu Thoát Bồ Tát ngay tắp lự kể từ số ghế vực dậy, trịch vai áo mặt mũi hữu, gối mặt mũi mặt quì sát khu đất, cúi đầu lẹo tay bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, cho tới thời kỳ tượng pháp với những bọn chúng sinh bị nhiều thiến nàn, khốn cực khổ, tật bệnh dịch luôn luôn luôn luôn, toàn thân gầy guộc xót xa, ăn uống hàng ngày ko được, môi cổ thô ran, đôi mắt thấy đen thui tối, tướng mạo bị tiêu diệt hình thành, phụ thân u, bà con cái, bạn hữu thân quen biết, vây xung quanh thút thít. Thân bịnh ở bại, đang được thấy quỉ sứ cho tới dẫn thần thức, mang đến trước vua Diêm Ma. Liền lúc ấy thần Cu Sanh ghi tội phước của những người bại, nhấc lên vua Diêm yêu tinh. Lúc bấy giờ, vua phán chất vấn và kê tính những tội phước của những người bại đã thử tuy nhiên xử đoán. Nếu trong những lúc bại, bà con cái thân quen biết, vì thế người bịnh ấy, quy hắn với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh bọn chúng Tăng phát âm tụng kinh này, châm đèn bảy tầng, treo thần phan tục mạng năm sắc, hoặc ngay tắp lự trong những lúc ấy, hoặc trải qua chuyện bảy ngày, nhị mươi kiểu mẫu ngày, tía mươi lăm ngày, tứ mươi chín ngày, thần thức người bại được quay về như một vừa hai phải tỉnh giấc mộng mị, tự động bản thân ghi nhớ biết những nghiệp lành lặn, nghiệp dữ và trái khoáy báo đang được lâu. Chính đang được thấy rõ rệt những quả báo vì vậy, dầu với bắt gặp nên những tai nạn đáng tiếc nguy hại cho tới tánh mạng, người này cũng không đủ can đảm tạo ra những nghiệp ác nữa. Vậy nên, những thiện phái mạnh tín phái nữ nên một lòng trì niệm thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.”

Lúc bấy giờ, A Nan chất vấn Cứu Thoát Bồ Tát rằng: “Nên kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly ra làm sao, còn đèn và phan tục mạng nên thực hiện sao?”(1 giờ chuông)

Cứu Thoát Bồ Tát nói: “Nếu với người bịnh nào là, ham muốn ngoài bịnh cực khổ, bà con cái của mình nên lâu trì tám phần trai giới vô bảy ngày, bảy tối, tùy từng mức độ bản thân tậu sửa thức ăn uống hàng ngày và những loại cần thiết dùng để làm cúng nhường nhịn chư Tăng, ngày tối sáu thời, kính lễ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, phát âm tụng kinh này tứ mươi chín trở thành và thắp tứ mươi chín ngọn đèn, lại tạo ra bảy hình tượng Đức Dược Sư, trước từng hình tượng nhằm bảy ngọn đèn, từng ngọn rộng lớn như bánh xe pháo, châm luôn luôn vô tứ mươi chín ngày tối chớ cho tới tắt, thần phan được sản xuất bởi sản phẩm ngũ sắc, chiều dài tứ mươi chín gang tay, nên phóng sinh tứ mươi chín loại vật không giống nhau, người bịnh ấy tiếp tục qua chuyện ngoài ách nàn, không hề bị hoạnh tử và những loại quỷ nhiễu hoảng sợ.

Lại nữa A Nan, nếu như vô loại Sát Đế Lỵ với những vị quốc vương vãi đã thử lễ quán đảnh tuy nhiên bắt gặp khi với nàn, quần chúng. # bị bịnh dịch, bị nước không giống đánh chiếm, bị nội loàn, thường bị nàn tinh anh tú trở thành đi ra nhiều điềm tai quái dị: như nhựt thực, nguyệt thực, mưa bão trái khoáy mùa, hạn hán, động khu đất v.v..., khi bại những vị quốc vương vãi nên đem lòng kể từ bi, thương xót toàn bộ quần chúng. #, đại xá cho tới tội nhơn bị kìm hãm, cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ căn lành lặn này và nhờ thần lực của Ngài, khiến cho nội địa được an ổn định, mưa hòa bão thuận, lúa thóc được mùa, toàn bộ quần chúng. # đều hạnh phúc, ko bịnh thiến, không tồn tại thần Dược Xoa bạo ác, óc hoảng sợ lê dân. Tất cả ác tướng mạo ấy đều ẩn mất mặt và những vị quốc vương vãi được sinh sống lâu khỏe khoắn.

Này A Nan, nếu như những nương nương, hoàng phi, công chúa, hoàng thái tử, vương vãi tử, đại thần phụ tướng mạo, thể phái nữ vô cung, bá quan tiền và loại dân bị bịnh cực khổ với những tai nạn đáng tiếc, nên tạo ra lập thần phan năm sắc, đèn Dược Sư nên thắp sáng sủa luôn luôn, phóng sinh những loại vật, rải hoa đầy đủ sắc, châm những loại danh mùi hương nhằm cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, những người dân bại sẽ tiến hành lành lặn bịnh và bay ngoài những tai nạn đáng tiếc.”

Ngài A Nan lại chất vấn Cứu Thoát Bồ Tát rằng: “Tại sao loại mạng đã không còn mà còn phải sinh sống tăng được?” Cứu Thoát Bồ Tát nói: “Như Lai rằng với chín loại hoạnh tử, Đại Đức ko nghe hoặc sao? Vậy nên, Cứu Thoát răn dạy người thực hiện phan và đèn tục mạng, tu những phước đức và nhờ bại nên trong cả đời không xẩy ra cực khổ sở thiến nàn.”

Ngài A Nan lại hỏi:”Chín loại hoạnh tử là gì?”. Cứu Thoát Bồ Tát trả lời: “Một là với người nào là bị bệnh dịch tuy rằng nhẹ nhõm, tuy nhiên ko thầy ko dung dịch, ko người săn bắn sóc, hoặc với bắt gặp thầy lại cho tới tu lầm dung dịch, bịnh ko xứng đáng bị tiêu diệt tuy nhiên bị bị tiêu diệt oan. Trong khi đang được bịnh tuy nhiên tin cẩn theo đòi những thuyết họa phước vu vơ của ma quỷ nước ngoài đạo, yêu thương nghiệt vô đời, sinh lòng sợ hãi, không hề tự động ngôi nhà, phân biệt chánh lặn, bói khoa chú thuật, tạo ra tăng tội lỗi, thịt hoảng sợ sinh mạng, tấu với thần minh, vái cầu xin vọng tưởng, nhằm van ban phước, ngóng được sinh sống lâu, tuy nhiên ko thể được. Bởi si say nhầm nhỡ, tin cẩn theo đòi lặn loài kiến, điên hòn đảo quỷ mị, nên bị hoạnh tử, đọa vô địa ngục, đời đời kiếp kiếp ko thoát ra khỏi. Hai là bị phép tắc vua tru lục. Ba là nghịch tặc bời trụy lạc, săn bắn phun, thích hợp tửu sắc, buông lung vô đối, bị loại quỷ đoạt mất mặt tinh anh khí. Bốn là bị bị tiêu diệt thiêu. Năm là bị bị tiêu diệt đắm. Sáu là bị những thú dữ ăn thịt. Bảy là bị tụt xuống kể từ bên trên cao xuống. Tám là bị bị tiêu diệt vì thế dung dịch độc, ếm đối, nguyền rủa, trù ẻo và bị quỷ Tử Thi thực hiện hoảng sợ. Chín là bị bị tiêu diệt vì thế đói khát khốn cực khổ. Đó là chín hoạnh tử, Như Lai tâm sự. Còn những hoạnh tử không giống, nhiều vô lượng, ko thể rằng không còn được.  (1 giờ chuông)

Lại nữa A Nan, vua Diêm Ma bại là thủ lãnh biên chép buột cỗ, thương hiệu tuổi hạc, tội phước bên trên trần gian. Nếu với người nào là ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch tặc, diệt nhục ngôi Tam chỉ bảo, hủy hoại phép tắc vua tôi, diệt phạm giới cấm, vua Diêm Ma theo đòi tội nặng trĩu nhẹ nhõm tuy nhiên hành trừng trị. Vì thế tớ răn dạy quý khách nên thắp đèn thực hiện phan, phóng sinh, tu phước nhằm ngoài những cực khổ ách, chỉ bắt gặp những điều sung sướng.”

Lúc bấy giờ, vô bọn chúng hội với chục nhị vị Dược Xoa Đại Tướng: Cung Tì La đại tướng mạo, Phạt Chiếc La đại tướng mạo, Mê Súy La đại tướng mạo, An Để La đại tướng mạo, lấn Nể La đại tướng mạo, San Để La đại tướng mạo, Nhơn Đạt La đại tướng mạo, Ba Di La đại tướng mạo, Ma Hổ La đại tướng mạo, Chơn Đạt La đại tướng mạo, Chiêu Đổ La đại tướng mạo, Tỳ Yết La đại tướng mạo. (1 giờ chuông)

Mười nhị vị đại tướng mạo này, từng vị đều phải sở hữu bảy ngàn quyến nằm trong Dược Xoa đồng chứa chấp giờ bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, thời điểm hôm nay, công ty chúng tôi nhờ oách lực của Phật, được nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không hề hoảng sợ đặc những lối mãnh thú nữa. Chúng tôi đồng một lòng quy hắn Phật, Pháp, Tăng, thề nguyền tiếp tục gánh vác cho tới bọn chúng thơ mộng, thao tác làm việc nghĩa lợi mang tới sự nhiêu ích an sung sướng. Trong xã, sóc, trở nên, nước, hoặc vô rừng cây vắng tanh, nếu như với kinh này lưu tía cho tới, hoặc với người lâu trì thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và kính cẩn cúng nhường nhịn Ngài, công ty chúng tôi nằm trong quyến nằm trong đồng hộ vệ người ấy bay ngoài toàn bộ ách nàn và khiến cho chúng ta cần thiết việc chi cũng khá được thỏa mãn nhu cầu. Nếu với ai bị bịnh thiến cực khổ ách, ham muốn cầu cho tới ngoài, nên phát âm tụng kinh này và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự động công ty chúng tôi, khi và đã được như lòng ngóng cầu thì mới có thể cởi nó đi ra.”

Xem thêm: ảnh cặp có tốt không

Lúc ấy, Đức Thích Ca ca ngợi những vị Dược Xoa đại tướng mạo rằng: “Hay thay! Hay thay! Đại tướng mạo Dược Xoa, những ngươi ham muốn báo đáp công hạnh của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nên phân phát nguyện thực hiện những việc quyền lợi an sung sướng cho tới toàn bộ bọn chúng thơ mộng vì vậy.”

Đồng thời, A Nan bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này gọi thương hiệu là gì? Và bọn chúng thôi nên phụng trì như vậy nào?”  (1 giờ chuông)

Phật bảo A Nan: “Pháp môn này gọi là Bổn Nguyện và Công Hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng gọi là Kiết Nguyện Thần Chú của chục nhị Thần Tướng, và cũng gọi là Con Đường Dứt Trừ Tất Cả Nghiệp Chướng. Nên đúng thật vậy tuy nhiên lâu trì.”

Khi Phật rằng điều ấy rồi, những sản phẩm Đại Bồ Tát, Thinh Văn, Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, Thiên, Long, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẫn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc Dà, Người với những loại quỷ thần, toàn bộ đại bọn chúng đều rất là sung sướng mừng và đồng tin cẩn lưu giữ vâng thực hiện.  (1 giờ chuông). 

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH

CHƠN NGÔN

Nam tế bào bạt già cả trừng trị đế bệ sát xả, lủ rô quí lưu ly bác bỏ lặt bà hắc đi ra xà fake. Đát ân xá yết nhiều gia a đi ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt ân xá. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa tinh khiết lòng trần phân phát tâm trở nên kính

Đối trước Phật đài, cầu van giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy tâm toại nguyện Dược Sư Phật.

DƯỢC SƯ TÁN

Hải hội Dược Sư, sáng sủa rực thần quang đãng, tám vị Bồ-tát giáng cát tường như ý, bảy vị Phật tuyên dương, nhật nguyệt hồi quang đãng, ban phúc lâu an khang thịnh vượng.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật.

Mười Hai Đại Tướng Dược Xoa

Giúp Phật tuyên dương

Chỉ ngũ sắc kết trở nên tên

Cầu nguyện được chu viên

Rửa tinh khiết oan khiên

Phúc lâu khang vẹn tuyền:

Mười nhị nguyện lớn

Giáo ngôi nhà Đông Phương

Bốn chín đèn soi sáng sủa đàn tràng

Bảy bảy đức chơn thường

Lễ bái nghiền dương

Hết tai nạn đáng tiếc được lâu ngôi trường.

Nam tế bào Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm nám Bát nhã Ba la mật nhiều thời, chiếu loài kiến ngũ uẩn giai ko, phỏng nhứt thiết cực khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị ko, ko bất dị sắc, sắc tức thị ko, ko tức thị sắc, lâu tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp ko tướng mạo, bất sinh vong mạng, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất rời.

Thị cố ko trung vô sắc, vô lâu tưởng hành thức.

Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt đằm thắm ý, vô sắc thanh mùi vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.

Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.

Vô cực khổ, luyện, khử, đạo.

Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ đề tát đỏa hắn Bát nhã Ba la mật nhiều cố, tâm vô tai quái quan ngại, vô tai quái quan ngại cố, vô hữu xịn tía, viễn ly điên hòn đảo mơ tưởng, cứu vớt cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, hắn Bát nhã Ba la mật nhiều cố, đắc A nậu nhiều la Tam miệu Tam người tình đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật nhiều, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết cực khổ, sống động bất hư hỏng.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật nhiều chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, tía la yết đế, tía la tăng yết đế, người tình đề tát bà ha.

Thần Chú Vãng Sanh:

Nam-mô a di nhiều bà dạ

Đa ân xá dà nhiều dạ

Đa địa dạ ân xá.

A di rị đô bà tỳ

A di rị nhiều vớ đam bà tỳ

A di rị nhiều tì ca lan đế

A di rị nhiều, tì ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ nhiều ca lệ tớ bà ha.

A-Di-Đà Phật đằm thắm kim sắc

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di

Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biên

Tứ thập chén nguyện phỏng chúng-sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (Niệm nhiều không nhiều tùy ý)

Nam-mô Đại-bi Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Thanh-tịnh Đại-Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

NIỆM PHẬT

A Di Đà Phật đằm thắm sắc vàng,

Tướng chất lượng tỏa nắng hào quang đãng sáng sủa ngời,

Mày White lan, Tu Di uyển gửi,

Mắt vô ngần, tứ hải dương lộng lẫy,

Ánh hào quang đãng hóa vô số Phật,

Vô số Bồ Tát hiện nay ở vô,

Bốn mươi tám phỏng nguyện bọn chúng sinh,

Chín phẩm sen vàng lên giải bay,

Qui mạng lễ A Di Đà Phật,

Ở Phương Tây toàn cầu mạnh khỏe.

Con ni van phân phát nguyện vãng sinh,

Cúi van Đức Từ Bi nhiếp lâu.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

(Niệm từng câu sau đây 3 lượt, 1 giờ chuông)

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam Mô Địa Tạng Vương Vồ tát.

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

SÁM DƯỢC SƯ

Cúi đầu sám lễ Dược Sư,

Nguyện cho tới bách tính xài trừ nàn tai.

Lại cầu Quan Âm Như Lai,

Tầm thinh cứu vớt cực khổ từng ngày bọn chúng sinh.

Cõi đời tật bịnh tử sinh,

Mỗi ngày nguy hại đấu tranh giành đầy đủ điều.

Sáng đi ra kể từ sớm cho tới chiều,

Biết bao tai nạn đáng tiếc thật nhiều tử sinh.

Thấy đời liệt liệt oanh oanh,

Miếng bùi nhùi phú quí sự nghiệp tạo ra trở nên.

Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,

Cầu van cứu vớt cực khổ ban lành lặn quần chúng. #.

Chúng con cái lễ bái Quan Âm,

Xót thương cứu vớt phỏng kể từ tâm hải dương trần.

Tay chũm dương liễu thân mật,

Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ.

Cúi đầu sống chết mơ hồ nước,

Phù du cõi tạm thời cơ đồ dùng lửa thiêu.

Hằng ngày tai nạn đáng tiếc thật nhiều,

Cầu Ngài cứu vớt cực khổ mơi chiều hóa đằm thắm.

Độ đời bách tính vạn dân,

Khắp nằm trong pháp giới đầy đủ phần an sung sướng.

Cha sinh con cái thảo chăm sóc nuôi,

Mẹ hiền từ phỏng khiến cho xui trị khỏi.

Nhà ngôi nhà an nhàn tịnh thanh,

Bốn mùa tám huyết hóa sinh thuận hòa.

Nhân dân lạc nghiệp âu ca,

Hòa bình toàn cầu vương quốc mạnh khỏe.

Tránh điều trái khoáy báo sát sinh,

Tìm lối Đạo đức phụ thân lành lặn Thích Ca.

Tụng kinh niệm Phật Di Đà,

Cầu cho tới bách tính toàn gia mạnh khỏe.

Hiện chi phí phước trái khoáy viên trở nên,

Khắp cả phái mạnh phái nữ tâm sinh nhân hậu.

Mỗi người tật bịnh xài trừ,

Noi theo đòi chánh pháp Bổn sư tu hành.

Chúng con cái lễ bái chí trở nên,

Nguyện mau thoát ra khỏi tử sinh luân hồi.

Cõi đời cực khổ óc lắm thôi,

Quyết lòng theo đòi Phật về ngôi sen vàng...!

Nam Mô Tịnh Độ Lạc Bang

Dắt dìu môn sinh Tây Phang mau về.

HỒI HƯỚNG

Phúng Kinh công đức thù hằn thắng hạnh.

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh.

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát

Nguyện xài tam chướng trừ phiền óc.

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng vớ xài trừ.

Thế thế thông thường hành Bồ-tát đạo

Nguyện sinh Tây-phương Tịnh phỏng trung.

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai loài kiến Phật ngộ Vô sinh.

Bất thối Bồ-tát vi chúng ta lữ

Nguyện dĩ demo công đức.

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng-sanh.

Giai nằm trong trở nên Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại minh chứng.  (1 giờ chuông)

Hôm ni, bọn chúng con cái một dạ chí trở nên,trì tụng Dược Sư Kinh, Chú, niệm Phật công đức,nguyện cầu cho tới Phật tửTên:………………………Pháp danh:…………………..đương đời phiền óc dứt tinh khiết, nghiệp chướng tan biến,tật bịnh bình an, đằm thắm tâm thông thường lạc,mái ấm gia đình thịnh đạt, hưởng trọn cảnh nhàn nhã,thiên thượng nhân gian tham, đều đầy đủ trở nên Phật trái khoáy.  (1 giờ chuông)

(Đồng niệm)Nam Mô A Di Đà Phật.

TAM QUY

Con nương theo đòi Phật, cầu cho tới bọn chúng sanhTin Chắn chắn Đạo cả, phân phát lòng vô thượng.  (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy)

Xem thêm: xác pháo có tốt không

Con nương theo đòi Pháp, cầu cho tới bọn chúng sanhThấu rõ rệt kinh tạng, trí huệ như hải dương.  (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy)

Con nương theo đòi Tăng, cầu cho tới bọn chúng sanhKính tín hòa ăn ý, toàn bộ ko quan ngại.  (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy). 

Kinh Dược Sư: Ý nghĩa, quyền lợi và cơ hội tụng bên trên nhà