phiếu đánh giá viên chức năm 2015 của phó hiệu trưởng

Bạn đang xem bài viết ✅ Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp (6 Mẫu) Biên bản đánh giá xếp loại giáo viên năm 2022 - 2023 ✅ tại trang web Pgdphurieng.edu.vn Bạn có thể kéo xuống đọc từng phần hoặc click nhanh vào mục lục để truy cập thông tin mình cần một cách nhanh chóng nhất.

TOP 6 mẫu biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm 2022 - 2023 là biểu mẫu được lập vào cuối năm, hoặc cuối năm học để ghi lại toàn bộ diễn biến của cuộc họp đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên.

Bạn đang xem: phiếu đánh giá viên chức năm 2015 của phó hiệu trưởng

Việc đánh giá, xếp loại giáo viên, viên chức được coi là khâu quan trọng trong quản lý nhân sự tại đơn vị sự nghiệp công lập. Thông qua đánh giá của công chức, giáo viên làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Như vậy trên đây là 6 mẫu biên bản đánh giá, phân loại viên chức năm 2022, mời các bạn tải về tại đây.

Mục lục bài viết

Biên bản đánh giá, xếp loại giáo viên năm 2022 – Mẫu 1

SỞ Giáo dục và Đào tạo…….
TRƯỜNG HỌC……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…….., ngày tháng năm ….. .

BÁO CÁO
Họp đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1.Thời gian - Địa điểm: Vào hồi.....giờ.....phút,ngày.....tháng...... …

2.Đối tượng tham gia:

- Hiệu trưởng

- Bà ………….. Phó Hiệu trưởng

- Bà: …………………….Đoàn

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường ………….

- Bà:…………….., giáo viên, thư ký

- Vắng mặt: 0

3. Nội dung:

Họp đánh giá công chức, viên chức năm học……………………

Chủ trì cuộc họp: Đ/C Trịnh Khắc Trung - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường.

Địa chỉ: ………… thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Hội đồng thi đua - khen thưởng đánh giá ưu điểm, hạn chế của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường sau 1 năm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và công tác. AC …………. thông qua các kết quả đánh giá sau:

Toàn trường có…….cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với……đ/c Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ……đ/c Hoàn thành tốt nhiệm vụ……đ/c. BGH nhà trường nhất trí 100% kết quả xếp loại trên.

Biên bản kết thúc hồi……giờ cùng ngày.

HIỆU TRƯỞNG Thư ký

Biên bản đánh giá, xếp loại giáo viên năm 2022 – Mẫu 2

Sở Giáo dục và Đào tạo ………….

ĐƠN VỊ (Đội): ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

Số: /BB-…. …………, ngày… tháng… năm 20…

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGÀNH NGHỀ
NĂM HỌC 20…-20…

Tổ: ………………………………………………….

Được tiến hành vào hồi …., ngày …./…/20…, lúc…………………….…… tổ chức hội nghị đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 20…-20….

A. THÀNH PHẦN:

- Ông bà): ………………….. .. …. ………- Cái ghế;

- Ông (Bà): …………- Thư ký.

- Giáo viên tổ: ………….. người; vắng mặt: ……………………

- Lý do: ……………………………………………………

B. NỘI DUNG:

I. Ông (Bà): ……………………………………………………

a) Triển khai các văn bản hướng dẫn liên quan về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, bao gồm:

- Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT;

- Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 20…-20…

b) Trình tự đánh giá, xếp loại:

- Giáo viên trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên.

- Tổ chuyên gia đóng góp ý kiến ​​cho các cá nhân vừa đánh giá, biểu quyết đánh giá, xếp loại đối với từng tiêu chí và xếp loại chung.

- Thư ký ghi biên bản;

- Thông qua biên bản nhận xét đánh giá tại cuộc họp.

II. Tiến hành đánh giá, xếp loại

1. Ông (bà) ………….…………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại: …………

2. Ông (bà) ……………………., trình bày nội dung Bản tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Bản tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại:……..

3. Ông (bà) ……………………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại:……………

4. Ông (bà) ……………………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại: …………

5. Ông (bà) ……………………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại:……………

6. Ông (bà) …………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại: …………

7. Ông (bà) …………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:……………………

……………………………………………………

……………………………………………………

+ Nhược điểm:……………………

……………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại: ………

8. Ông (bà) ………….…………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại:……

9. Ông (bà) ……………………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại: ………

10. Ông (bà) ……………………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại:……

11. Ông (bà) …………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại:……

12. Ông (bà) …………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại:……

13. Ông (bà) ……………………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại: ………

14. Ông (bà) ……………………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại: ………

15. Ông (bà) …………., trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của giáo viên: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của giáo viên)

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

+ Nhược điểm:………………………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

- Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Tổng số điểm:……………/100; Phân loại: ………………………………………..

C. KẾT LUẬN CHUNG.

* Sau khi tổng hợp các nhận xét, đánh giá của toàn thể giáo viên, tổ:……………………. thống nhất đánh giá, xếp loại giáo viên nhóm năm học 20…-20…, như sau:

1. Ông (bà):………………………………………………………; phân loại:……………………

2.Ông (Bà):……………………………………………………….; phân loại:……………………

3. Ông (Bà):………………………………………………………; phân loại:……………………

4.Ông (Bà):……………………………………………………….; phân loại:……………………

5. Ông (bà):………………………………………………………. phân loại:……………………

6. Ông (bà):………………………………………………………; phân loại:……………………

7. Ông (bà):………………………………………………………; phân loại:……………………

8. Ông (bà):………………………………………………………; phân loại:……………………

9. Ông (Bà):………………………..; phân loại:……………………

10. Ông (Bà):………………………………………………………; phân loại:……………………

11. Ông (bà):……………………………………………………….; phân loại:……………………

12. Ông (bà):………………………………………………………; phân loại:……………………

13. Ông (bà):………………………………………………………; phân loại:……………………

* Kết quả chung:

- Loại Giỏi:.…/….. (tỷ lệ: ….…%); - Loại Khá: .…/…… (tỷ lệ:…….%)

- Loại lao:.…/….. (tỷ lệ: ….…%); - Không đạt: .…/…… (tỷ lệ:…….%)

Cuộc họp kết thúc lúc:…….h……. cùng ngày. Biên bản đã được thông qua thống nhất với các nội dung trên.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH CUỘC HỌP

Biên bản đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Sở Giáo dục và Đào tạo………….
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG…….

Số: /BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……., ngày …. năm…..

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THEO TIÊU CHUẨN HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC...........

Hôm nay lúc ….. giờ ….., ngày …./…/……., tại Trường……. tổ chức họp đánh giá, xếp loại học sinh, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng các năm học.

A. THÀNH PHẦN:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế của trường: ………….. người; vắng mặt: ……………………

- Lý do: ……………………………………………………………………………………………….

B. NỘI DUNG:

Tôi. Ông (bà): ………………………………………………………..: ; Hiệu trưởng.

a) Triển khai các văn bản chỉ đạo có liên quan về hướng dẫn đánh giá học sinh, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, bao gồm:

- Thông tư 29/BGDĐT;

- Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 năm 2010 và công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT, PHT.

b) Bầu Ban kiểm phiếu: Bà Trần Thị Lệ Diễm, TBTTND (Trưởng ban); ông Nguyễn Phi Đức Trung, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Thành viên).

c) Trình tự đánh giá, xếp loại:

- HT, PHT trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của Hiệu trưởng.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá hệ thống và cho điểm, nhận xét, đánh giá vào phiếu học tập.

- Ban kiểm phiếu kiểm số phiếu đánh giá, thông báo về số phiếu đánh giá cơ quan và bàn giao cho công đoàn cơ quan.

- Thư ký ghi biên bản và thông qua biên bản nhận xét đánh giá tại cuộc họp.

II. Tiến hành đánh giá và xếp hạng

1. Đánh giá, xếp loại đối với Ông (Bà) ……………………………………………………..…………., Hiệu trưởng.

Cái ghế: ………………………………………….; Đại diện Đảng ủy.

- Ông (bà) ……………………..xuất trình Phiếu tự đánh giá của Hiệu trưởng: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của Hiệu trưởng).

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

+ Khuyết điểm: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

- Số chứng từ của GV, CB, NV tham gia đánh giá TBDH: …………; giao ông (bà): ………… đại diện công đoàn.

2. Đánh giá, xếp loại của Ông (Bà)………………………………………………., P. Hiệu trưởng.

Cái ghế: ………………………………………….; Đại diện Đảng ủy.

- Ông (bà) ……………………..trình bày nội dung Phiếu tự đánh giá của phó hiệu trưởng: (kèm theo phiếu tự đánh giá của phó hiệu trưởng).

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

+ Khuyết điểm: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

- Số chứng từ của GV, CB, NV tham gia đánh giá TBDH: …………; giao ông (bà): ………… đại diện công đoàn.

3. Đánh giá, xếp loại của Ông (Bà) …………………….………………., P. Hiệu trưởng.

Cái ghế: ………………………………………….; Đại diện Đảng ủy.

- Ông (bà) ……………………..trình bày nội dung Bản tự đánh giá của phó hiệu trưởng: (kèm theo Bản tự đánh giá của phó hiệu trưởng).

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

+ Khuyết điểm: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

- Số chứng từ của GV, CB, NV tham gia đánh giá TBDH: …………; giao ông (bà): …………………… đại diện công đoàn.

Cuộc họp kết thúc lúc:…….h……. cùng ngày. Biên bản đã được thông qua thống nhất với các nội dung trên.

THƯ KÝ

HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN (nhận phiếu)

Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng

SỞ Giáo dục và Đào tạo…….
TRƯỜNG TH………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÚT TRÍCH
Họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng

1. Thời gian - Địa điểm: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày ………….. tại trường tiểu học…………………… đã tổ chức Hội nghị đánh giá chuẩn hiệu trưởng năm học……………….

2. Đối tượng tham gia:

- Hiệu trưởng

- Bà …………, Phó Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp

- Bà: …………, CT. liên hiệp

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH …………..

- Cô: …………, giáo viên, thư ký

- Vắng mặt: 0

3. Nội dung:

- Họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng năm học…….

- Đồng chí…….. - Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường chủ trì cuộc họp.

- Địa chỉ: …………. thực hiện ………….. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học.

- Đ/c…………….. - Hiệu trưởng nhà trường duyệt bản tự đánh giá các tiêu chuẩn của cá nhân năm học………….

- Kết quả đánh giá tiêu chuẩn của đ/c ………… như sau: Tự chấm 178 điểm Giỏi, Hội đồng chấm 179 điểm, Giỏi.

* Nhận xét của các thành viên Hội đồng:

- Đ/c………….. - Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá: Trong năm học vừa qua, đồng chí Trịnh Khắc Trung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao. Trong công việc nhiệt tình, năng động, nhạy bén nên hiệu quả công việc cao nhưng việc dự giờ thăm lớp chưa thường xuyên.

- Đ/c…………- Chủ tịch Công đoàn đánh giá: Với vai trò là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, thầy Trịnh Khắc Trung trong năm học qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao. Trong công việc, tôi luôn quan tâm, chia sẻ với đồng nghiệp những kinh nghiệm hay, mới, thiết thực. Tuy nhiên, trong giải quyết công việc chưa được thẳng thắn, cảm tính.

- Đ/c:…………………………… cảm ơn và tiếp thu những ý kiến ​​đóng góp của quý thầy cô, đồng chí hứa sẽ khắc phục những thiếu sót trong năm học tới.

Qua các ý kiến ​​trên, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng đều thống nhất và nhất trí xếp loại đồng chí Trịnh Khắc Trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học…….

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

chủ trì Thư ký

Biên bản đánh giá công chức, giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG VĂN, CÔNG CHỨC CÔNG GIÁO VIÊN

Năm học: ……..…- …………

Thời gian: lúc…giờ…. ngày…. Có thể…………………

Địa điểm: Tại trường THCS …………………………………………………….

I. Thành phần:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: màu cà phê có tốt không

II. Nội dung:

Bình xét, phân loại công chức, viên chức năm học................-...........

Tổ:…………………… tiến hành họp xét, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức như sau:

1. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

2. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

4. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

5. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

6. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

7. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

8. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

9. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

10. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

11. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

12. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Nhận xét của nhóm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Tổ xếp loại:……………………..

+ Nhận xét của hội đồng thẩm định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá xếp loại:…………………….

………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc hồi…………………… cùng ngày.

Lãnh đạo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn đánh giá, xếp loại giáo viên năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC VÀ CÔNG CHỨC

NĂM HỌC 20…. - 20….

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 88/20…./NĐ-CP ngày 27/7/20…. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 14/20…./QĐ-UBND ngày 13/4/20…. của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý tổ chức biên chế bộ máy, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Quyết định số 15/20…./QĐ-UBND ngày 13/4/20…. của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 2688/HD-SNV ngày 20/11/20…. của Sở Nội vụ Hà Nội về Hướng dẫn đánh giá, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội Ủy ban.

Thực hiện Công văn số 597/UBND-NV ngày 5/10/20…. của UBND huyện ………….. về việc đánh giá công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học thứ 20…. - 20.....

Hôm nay, vào lúc 7h ngày 30/5/20….tại phòng họp hội đồng sư phạm trường mầm non Mỹ Hưng đã diễn ra cuộc họp đánh giá, xếp loại công chức năm học thứ 20…. - 20.....

A. THÀNH PHẦN:

- Bà:……………………..- Hiệu trưởng - Chủ tọa;

- Cô:…………………….. - GVPTCM - Thư ký.

- Cùng toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của trường mầm non Mỹ Hưng.

Tổng cộng:…/…. công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tham dự cuộc họp.

Vắng mặt: ..... (có lý do: …………..do nghỉ thai sản)

B. NỘI DUNG:

I. Thông qua trình tự và điều lệ cuộc họp:

Đ/c:……………………..- Hiệu trưởng, triển khai công văn số 597/UBND-PNV ngày 5/10/20…. của UBND huyện ………….. về đánh giá công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học thứ 20…. - 20…. và nêu trình tự cuộc họp:
- Công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày bản tự đánh giá tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp cho ý kiến.

- Cá nhân dự họp phát biểu ý kiến.

- Trên cơ sở ý kiến ​​của toàn trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định đánh giá, xếp loại đối với từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Nhà trường). .

- Thư ký ghi biên bản;

- Thông qua biên bản nhận xét đánh giá tại cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Đ/c……………………..- Hiệu trưởng - nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Đa số giáo viên, nhân viên trong hội nghị đều có nhận xét, đánh giá chung. Thủy luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có nhiều sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo việc nhà. trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, nhất là trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Luôn quan tâm động viên kịp thời, chăm lo đời sống tinh thần của CB,GV,CNV trong đơn vị và đề nghị cấp trên xếp loại đ/c……..: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi khi còn nể nang, thiếu quyết đoán, chưa thẳng thắn giải quyết những vấn đề cho những cá nhân có khuyết điểm trong trường.

2. Đ/c …………. - Phó hiệu trưởng - Trình bày phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức độ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chỉ đạo tổ nuôi dưỡng, sử dụng thành thạo CNTT, có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn cho trẻ, có tinh thần giúp đỡ chị em. Hãy đánh giá đ/c Mai: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Điểm yếu: Đôi khi chưa mạnh dạn nói ra, còn nể nang, rụt rè.

3. Đ/c…….. Phó Hiệu trưởng - Trình bày phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, có tinh thần giúp đỡ chị em phụ nữ. Hãy đánh giá đ/c Mai: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Điểm yếu: Đôi khi chưa mạnh dạn nói ra, còn nể nang, rụt rè.

4. Đ/c…………………….. - Cán bộ - Trình bày phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về chuyên môn công tác, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Điểm yếu: Đôi khi chưa mạnh dạn nói ra, còn nể nang, rụt rè.

5. Đ/c …………..- Công chức - Trình bày phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi khi còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang, rụt rè, chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

6. Đ/c …………..- Cán bộ - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi khi còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang, rụt rè, chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

7. Đ/c ………… - Công chức - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

8. Địa chỉ ………….. cán bộ - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn. Nhất trí đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, yêu nghề, luôn ham học hỏi, sáng tạo trong giảng dạy cũng như trong các hoạt động phong trào. Đề nghị đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Điểm yếu: Đôi khi chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể, còn nể nang, rụt rè.

10. Đ/c …………. - Cán bộ - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức độ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Nhất trí đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Điểm yếu: Đôi khi còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang, rụt rè, việc sử dụng CNTT trong dạy học còn hạn chế.

11. Đ/c…………..- Công chức - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Nhất trí đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Chưa mạnh dạn phát biểu trong hội nghị, còn nể nang, rụt rè.

12. Đ/c …………. - Cán bộ - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức độ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt kỷ luật lao động của đơn vị. Nhất trí đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Chưa mạnh dạn phát biểu trong hội nghị, còn nể nang, rụt rè, chưa hòa đồng với đồng nghiệp.

13. Đ/c ………………- Công chức - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có ý thức cao trong công việc, làm tốt công tác tuyên truyền với PH, được PHHS tin tưởng. Nhất trí đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Nhược điểm: Chưa mạnh dạn phát biểu trong hội nghị, còn nể nang, rụt rè, sử dụng CNTT trong dạy học còn hạn chế.

14. Đ/c ………….- Công chức - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi nâng cao nghiệp vụ. Nhất trí đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Điểm yếu: Đôi khi chưa mạnh dạn nói ra, còn nể nang, rụt rè, đôi khi có ý kiến ​​phiến diện, hạn chế trao đổi với phụ huynh.

.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của đơn vị, luôn có tinh thần học hỏi. Nhất trí đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Nhược điểm: Chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang, rụt rè, sử dụng CNTT trong dạy học còn hạn chế.

16. Địa chỉ ………….. - Cán bộ - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Nhất trí đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Nhược điểm: Chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang, rụt rè, hạn chế sử dụng CNTT trong dạy học.

17. Đ/c ………….- Công chức - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nhưng do đồng chí nghỉ thai sản dài ngày nên được xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Điểm yếu: Đôi khi còn nóng nảy, không làm chủ được bản thân trong khi chăm sóc giáo dục trẻ, việc sử dụng CNTT trong dạy học còn hạn chế.

18. Đ/c ………….- Công chức - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, chịu học hỏi, chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của trường. Nhất trí đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Nhược điểm: Còn ngại trong giao tiếp, hạn chế sử dụng CNTT trong dạy học.

19. Đ/c ………………- Công chức - Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự nhận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có kỹ năng sử dụng CNTT tốt trong giảng dạy. Nhất trí đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Điểm yếu: Đôi khi còn vội vàng, hấp tấp, vội vàng trong phát biểu trước tập thể.

* Sau khi tổng hợp nhận xét, phân loại, đánh giá của toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường MN Mỹ Hưng, ông……..- Hiệu trưởng Trường MN Mỹ Hưng đã thống nhất xếp loại và đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20…. - 20…., cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Sự vật

phân loại

Ghi chú

Đầu tiên

2

3

4

…….

…………..

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ vào nội dung và các ý kiến ​​phát biểu của các thành viên trong hội nghị, Chủ tọa hội nghị đã kết luận như sau: Trong số…….. ý kiến ​​của Hiệu trưởng là:

- Phân loại HTX gồm: ….đ/c (BGH:……; GV: …; NV:…)

- Xếp loại công tác dạy và học gồm: ….. đ/c (GV: … NV: ….)

- Phân loại CBGV gồm:……đ/c (…..giáo viên, …nhân viên y tế)

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc thông qua cho mọi người nghe và thống nhất với nội dung trên.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH CUỘC HỌP

Quy trình đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

1.1 Quy trình đánh giá

- Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến ​​của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá và công bố kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến ​​của đồng nghiệp và thực tế việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. thông qua những bằng chứng xác thực, xác đáng.

1.2. Kết quả đánh giá xếp loại

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 2/3 tiêu chí đạt loại khá, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt loại khá;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, có ít nhất 2/3 tiêu chí đạt từ loại khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 của Quy định này đạt từ loại khá trở lên;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức: Đạt tất cả các tiêu chí đạt trở lên;

- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá là chưa đạt (tiêu chí được đánh giá là không đạt khi không đạt yêu cầu về mức độ đạt được của tiêu chí đó).

Đồng thời, việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên đảm bảo khách quan, toàn diện, công bằng, dân chủ; căn cứ vào phẩm chất, năng lực, quá trình công tác của giáo viên trong điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương; bằng chứng hợp lệ và phù hợp.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp (6 Mẫu) Biên bản đánh giá xếp loại giáo viên năm 2022 - 2023 thuộc về Pgdphurieng.edu.vn Nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá để giới thiệu website đến mọi người. Chân thành cảm ơn.

Xem thêm: giày đá bóng giá rẻ có tốt không