tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp.

Bạn đang xem: tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

1. Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954

Mục đích, tính chất, chủ trương, phương châm kháng chiến

– Mục đích kháng chiến: là tiếp tục sự nghiệp cách mạng tháng Tám, đánh thực dân Pháp xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất thực sự cho Quốc gia.

- Tính chất kháng chiến: Kháng chiến của ta là chiến tranh nhân dân, chiến chính trị. Vì vậy, cuộc kháng chiến của ta mang tính chất giải phóng dân tộc, dân chủ mới.

- Chủ trương kháng chiến: “Liên minh với nhân dân Pháp, chống bọn phản động thực dân Pháp. Đoàn kết với Miên - Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình. Đoàn kết khắp nơi nhân dân, tiến hành kháng chiến toàn dân... phải tự cấp, tự túc về mọi mặt.

nhiệm vụ kháng chiến

  • Đánh đổ thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập thực sự, thống nhất cho dân tộc.
  • Trong kháng chiến không thể không tiến hành cải cách dân chủ, tiến bộ thực hiện từng bước chính sách ruộng đất của Đảng nhằm phát huy sức dân, củng cố khối liên minh công nông, chia rẽ và lập thù.
  • Không chỉ chiến đấu cho chúng tôi mà còn bảo vệ hồ của thế giới.
  • Phương châm kháng chiến: tiến hành chiến tranh nhân dân, tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính.
  • Toàn dân kháng chiến, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính.
  • Kháng chiến toàn dân: Là toàn dân đánh giặc, sử dụng lực lượng vũ trang, có ba thứ quân làm nòng cốt… Bất kỳ nam nữ không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, bất kỳ già trẻ. Mỗi khi người Việt đứng lên đánh thực dân Pháp, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng là một đồn lũy.
  • Kháng chiến toàn diện: Đánh bại địch về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao giao. Trong đó:

- Kháng chiến chính trị: Đoàn kết toàn dân, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; tình đoàn kết với Miên, Lào và nhân dân các dân tộc thân yêu tự do và hòa bình.

- Kháng chiến quân sự: Thực hiện vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu diệt địch, giải phóng đồng bào, đất đai, tiến hành chiến tranh du kích, tiến lên chiến dịch, đánh thường xuyên, triệt để dùng du kích, vận động. Bảo tồn sức mạnh, kháng cự lâu dài…. vừa chiến đấu vừa trang bị thêm, vừa chiến đấu vừa huấn luyện thêm sĩ quan

Kháng chiến về kinh tế: Phá hoại kinh tế của địch như đường sá, cầu cống, xây dựng nền kinh tế tự cấp tự túc, tập trung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp quốc phòng theo nguyên tắc: “Kháng chiến, đồng thời kiến ​​quốc”. “.

Văn hóa phản kháng: Xóa bỏ văn hóa thực dân, phong kiến, xây dựng nền văn hóa mới dân chủ theo ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng.

– Đối kháng trong ngoại giao: Thêm bạn bớt thù, thể hiện sức mạnh; Đoàn kết với dân tộc Pháp, chống thực dân Pháp phản động; sẵn sàng đàm phán nếu Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam.

- Kháng chiến lâu dài: Là chống âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, để có thời gian củng cố, xây dựng lực lượng, chuyển hóa tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu sang thế mạnh hơn. kẻ thù, đánh bại kẻ thù.

- Kháng chiến dựa vào sức mình là chính, trước hết phải độc lập về đường lối chính trị, tích cực xây dựng và phát triển thực lực kháng chiến, đồng thời coi trọng viện trợ quốc tế.

Tiểu Luận Lịch Sử đảng Kháng Chiến Chống PhápTiểu luận về lịch sử Đảng kháng chiến chống Pháp

2. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi

Đường lối kháng chiến của Đảng với những nội dung cơ bản trên là đúng đắn và sáng tạo, đồng thời kế thừa kinh nghiệm của tiền nhân, phù hợp với nguyên tắc tác chiến chiến tranh cách mạng theo chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa phù hợp với hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ. Đường lối kháng chiến của Đảng được công bố sớm đã có tác dụng đưa cuộc kháng chiến từng bước đi đến thắng lợi vẻ vang.

2.1 Kết quả

Về chính trị: Hoạt động quần chúng của Đảng đã có điều kiện tổ chức toàn diện, ngày càng

Xem thêm: sa rê có tốt không

tăng cường lãnh đạo kháng chiến. Bộ máy chính quyền 5 cấp được kiện toàn

thử. Mặt Trận Thống Nhất Việt Nam (Liên Việt) được thành lập. Khóa học Đại đoàn kết toàn dân đã tiến lên một bước mới. Chính sách ruộng đất được thực hiện, từng bước thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng.

– Quân sự: Đến cuối năm 1952, bộ đội chủ lực có 6 trung đoàn bộ binh, 1 đại đội công binh. Thắng lợi trong Chiến dịch Trung du. Đường 18, Hà Nam Ninh, Hồ Bình, Tây Bắc, Thượng Lào... đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất, nhiều dân cư, mở rộng vùng giải phóng của Việt Nam và của cách mạng Lào.... Chiến thắng Điện Biên Phủ Ngày 7-5-1954 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công hiển hách, báo hiệu thắng lợi của nhân dân các dân tộc bị áp bức, sụp đổ. chủ nghĩa thực dân.

Về ngoại giao: Với phương châm kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao,

Khi biết Pháp có ý đàm phán, thương lượng với ta, ngày 27-12-1953, Ban Bí thư ra Thông tư nêu rõ lập trường của nhân dân Việt Nam là kiên quyết kháng chiến cho đến thắng lợi cuối cùng. Nhưng nhân dân và chính phủ ta cũng đồng ý thương lượng để giải quyết vấn đề Việt Nam". về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta kết thúc thắng lợi.

2.2 Ý nghĩa lịch sử

- Đối với nước ta, việc xây dựng và thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến, xây dựng nền dân chủ nhân dân đã làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp với sự hậu thuẫn cao độ của đế quốc Mỹ. , buộc chúng phải công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương; làm thất bại âm mưu mở rộng và kéo dài chiến tranh của đế quốc Mỹ, chấm dứt chiến tranh lập lại Bình định ở Đông Dương; giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm chỗ dựa, chi viện cho cuộc đấu tranh ở miền Nam; tăng thêm niềm tự hào dân tộc cho nhân dân ta và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Đối với thế giới, thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, mở rộng địa bàn, tăng lực cho chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới; cùng nhân dân Lào và Campuchia đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, trước hết là hệ thống thuộc địa của thực dân Pháp.

– Đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh nói: Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ đã đánh bại một nước thực dân hùng mạnh. Đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

2.3 Lý do chiến thắng

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật nhất là:

- Với sự lãnh đạo kiên định của Đảng, đường lối kháng chiến đúng đắn, đã huy động được sức mạnh toàn dân đánh giặc; có sự đoàn kết chiến đấu của toàn dân tập hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi - Mặt trận Liên Việt, được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công nông và trí thức vững chắc.

Có một lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân do Đảng ta trực tiếp lãnh đạo ngày càng lớn mạnh, chiến đấu dũng cảm, mưu lược, thông minh, là lực lượng quyết tâm tiêu diệt địch trên chiến trường, đập tan ý chí xâm lược. chiến lược của kẻ thù, giải phóng mảnh đất của Tổ quốc.

- Có chính quyền dân chủ của dân, của dân, do dân, vì dân được duy trì, củng cố và ngày càng lớn mạnh, là công cụ sắc bén để tổ chức toàn dân kháng chiến, xây dựng chế độ mới.

– Có sự liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia chống kẻ thù chung; đồng thời được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Trung Quốc, Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa, các dân tộc yêu hồ trên thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Pháp.

Dưới đây là một số chi tiết về Tiểu luận lịch sử Đảng kháng chiến chống Pháp . Hy vọng với những thông tin ACC vừa cung cấp sẽ giúp bạn hiểu thêm về vấn đề trên. Nếu bạn cần tư vấn pháp luật hoặc sử dụng các dịch vụ pháp lý khác từ ACC . Công ty luật , đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn về mặt pháp lý.

Gmail: [email protected]

Website: accgroup.vn

Xem thêm: chó phốc sóc mini giá rẻ 250k có tốt không

5/5 - (3419 phiếu bầu)