Tính Chất Hóa Học Của Oxit Bazo Tác Dụng Với Oxit Axit Bazơ Muối


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=BsJKTL-eWp8[/embed]

Bạn đang xem: Tính Chất Hóa Học Của Oxit Bazo Tác Dụng Với Oxit Axit Bazơ Muối

Dựa vào định nghĩa và tính chất hoá học, ta phân biệt oxit axit và oxit bazơ như sau:

1. Oxit axit

- Khái niệm: Thường là oxit của phi kim tác dụng với axit

Tính chất hóa học:

Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

Oxit axit tác dụng với bazơ tạo muối và nước

Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo muối

2. Oxit bazơ

- Định nghĩa: Thường là oxit của kim loại tương ứng với bazơ

Tính chất hóa học:

Oxit bazơ phản ứng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

Oxit bazơ tác dụng với axit tạo muối và nước

- Oxit bazơ (oxit bazơ tan nhiều trong nước) phản ứng với oxit axit tạo thành muối.

Bạn đang xem: Oxit bazơ tác dụng với oxit axit

*
Cách phân biệt oxit axit và oxit bazơ" width="613">

Hãy cùng Top Solutions tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về Oxit Axit và Oxit Bazơ nhé!

OXIT LÀ GÌ?

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, một trong số đó là oxy.

Ví dụ: CaO, CuO, CO2, SO2, FeO...

Công thức hóa học chung của oxit là: MxOy.

Trong đó: Chứa kí hiệu hóa học là oxi O kèm theo chỉ số y và kí hiệu hóa học của nguyên tố M (có hóa trị n) có chỉ số x tuân theo quy tắc hóa trị: II.y = nx

I. Thế nào là oxit axit?

1. Khái niệm

Oxit axit được gọi là anhydrit axit, là oxit phản ứng với nước để tạo ra axit và phản ứng với kiềm để tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của một phi kim hoặc kim loại có hóa trị cao.

Ví dụ: Mn2O7 - HMnO4, CO2 - H2CO3, P2O5 - H3PO4.

2. Tên ơn gọi

Để gọi tên oxit axit, người ta sẽ gọi tên theo công thức sau:

Tên oxit axit: (tiền tố tên của số nguyên tử của phi kim) + tên phi kim loại + (tiền tố tên của số nguyên tử oxy) + "Oxide"

3. Tính chất hóa học

Một. Ý tưởng: Thông thường oxit của phi kim tương ứng với axit

Ví dụ: SO3 tương ứng với bazơ H2SO4

b. Tính chất hóa học của oxit axit

Oxit axit tác dụng với nước H2O

Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

Phương trình phản ứng: Oxit axit + H2O → Axit

Ví dụ:

SO3(k) + H2O(đ) → H2SO4 (đ)

N2O5 + H2O(đ) → 2HNO3

Oxit axit tác dụng với bazơ

Oxit axit tác dụng với bazơ tạo muối và nước

Xem thêm: dép sục nam có tốt không

Phương trình phản ứng: Oxit axit + Bazơ → Muối + H2O

Ví dụ:

SO3 + Ca(OH)2 → CaSO4 + H2O

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

Oxit axit tác dụng với oxit bazơ

Một số oxit bazơ (là oxit bazơ tan trong nước) tác dụng với oxit axit tạo thành muối

Phương trình phản ứng: Oxit axit + Oxit bazơ → Muối

Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

II. Oxit bazơ là gì?

1. Khái niệm

Oxit bazơ là hợp chất gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại kết hợp với một hay nhiều nguyên tử oxi và bazơ tương ứng. Oxit bazơ tan trong nước gồm các kim loại kiềm (Li, Na, K,...) và kim loại kiềm thổ (Mg, Ca, Ba,...) trừ Be.

phân loại:

- Oxit bazơ tan: Là oxit bazơ của kim loại kiềm hoặc kiềm thổ: Na,Mg K, Ca, Ba, Li, Rb, Cs, Sr...

Xem thêm: Tác dụng của quả bơ và 9 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của bạn

- Oxit bazơ không tan: Là oxit bazơ của các kim loại còn lại (Fe, Cu,...) và các oxit kiềm khác.

2. Tính chất hóa học

Một. Ý tưởng: Thông thường oxit của kim loại tương ứng với một bazơ

Ví dụ: Na2O tương ứng với bazơ NaOH

Cu2O tương ứng với bazơ Cu(OH)2

b. phân loại:

Các oxit bazơ tan: Na2O, K2O, BaO, CaO, v.v.

Oxit bazơ không tan: CuO, Fe2O3, MgO, v.v.

c. Tính chất hóa học

Oxit bazơ tác dụng với nước H2O

Một số oxit bazơ phản ứng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

Phương trình phản ứng: Oxit bazơ + H2O → Bazơ

Ví dụ:

BaO(r) + H2O(dd) → Ba(OH)2

BaO + H2O (đ) → Ba(OH)2

Một số oxit bazơ khác phản ứng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO, v.v.

- Oxit bazơ tác dụng với axit

Oxit bazơ tác dụng với axit tạo muối và nước

Phương trình phản ứng: Oxit bazơ + Axit → Muối + H2O

Ví dụ:

CuO(r) + HCl (dd) → CuCl2(dd) + H2O

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

- Oxit bazơ tác dụng với oxit axit

Một số oxit bazơ (là oxit bazơ tan trong nước) tác dụng với oxit axit tạo thành muối

Xem thêm: exciter 2010 có tốt không