Viết Phương Trình Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng Và Cắt 2 Đường Thẳng


Giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Bạn đang xem: Viết Phương Trình Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng Và Cắt 2 Đường Thẳng

lãnh đạo cách mạng

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Cuba

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng có phương trình lần lượt Viết phương trình đường thẳng vuông góc với

*
và cắt cả hai đường thẳng.

Bạn đang xem: Viết phương trình đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và cắt 2 đường thẳng


A.\(\frac{x}{7} = \frac{{y – 1}}{1} = \frac{{z + 2}}{{ – 4}}\)B.\(\frac{{x – 2}}{7} = \frac{y}{1} = \frac{{z + 1}}{{ – 4}}\)C.\(\frac{{x + 1}}{7} = \frac{{y – 1}}{1} = \frac{{z – 3}}{{ – 4}}\)D.\(\frac{{x + \frac{1}{2}}}{7} = \frac{{y – 1}}{1} = \frac{{z – \frac{1}{2}} }{{ - 4}}\)

Hãy chọn đáp án đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

Câu trả lời đúng: NHẬN

Xem thêm: tranh số có tốt không

Giả sử \(d \cap {d_1} = A \Mũi tên phải A = {d_1}\)so\(A(2u;1 – u;u – 2)\)

\(d \cap {d_2} = B \Mũi tên phải B = {d_2}\)so\(B(2t – 1;t + 1;3)\)

Vậy \(\overright arrow {AB} = (2t – 2u – 1;t + u;5 – u)\) là vectơ chỉ phương của d.

Xem thêm: Ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 lên 3

Do\(d\perp(P)\)so\(\overrightarrow {AB} //\overrightarrow n = (7;1; – 4)\)ở đây\(\vec{n}\) là vectơ pháp tuyến của mp(P).

Khi đó có hệ phương trình\(\frac{{2t – 2u – 1}}{7} = \frac{{t + u}}{1} = \frac{{5 – u}}{{ – 4 } } \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2t – 2u – 1 = 7t + 7u\\ 4(t + u) = u – 5 \end{array} \right.\)

Xem thêm: đồng hồ giá rẻ có tốt không

\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} t = – 2\\ u = 1 \end{array} \right. \Rightarrow \overrightarrow {AB} = ( – 7; – 1,4) .\)

Và đường thẳng d đi qua điểm \(A(2;0;-1)\)do đó \((d):\frac{{x – 2}}{7} = \frac{y}{1} = \frac{{z + 1}}{{ – 4}}.\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải!